Przetargi.pl
KOMPLEKSOWA KONSERWACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I URZĄDZEŃ SCENICZNYCH W TEATRZE MUZYCZNYM ROMA

Teatr Muzyczny ROMA w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 49
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6287071 , fax. 022 6217233
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Teatr Muzyczny ROMA w Warszawie
  ul. Nowogrodzka 49 49
  00-695 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6287071, fax. 022 6217233
  REGON: 00027807200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://teatrroma.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KOMPLEKSOWA KONSERWACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I URZĄDZEŃ SCENICZNYCH W TEATRZE MUZYCZNYM ROMA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest konserwacja instalacji elektrycznej i urządzeń scenicznych w Obiekcie Zamawiającego oraz opieka nad sprzętem oświetleniowym, multimedialnym i nadzór nad jego eksploatacją. Osoby wyznaczone do pracy przez Wykonawcę powinny posiadać znajomość urządzeń teatralnych, fachowego obchodzenia się tymi urządzeniami zgodnie z wytycznymi przepisów prawa, a w szczególności dotyczących BHP i ppoż. Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usług na rzecz Zamawiającego polegających na dokonywaniu nadzoru, przeglądów konserwacyjnych oraz serwisu w nagłych przypadkach urządzeń scenicznych oraz elektrycznych w siedzibie Zamawiającego, ul. Nowogrodzkiej 49, 00-695 Warszawa. Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do wykonywania bieżącej konserwacji: a) sztankietów o nośności Q 250 w ilości 32 sztuk oraz trzech sztankietów o nośności Q 700, polegającej na okresowej regulacji i korekcji lin nośnych oraz codziennym sprawdzaniu stanu m.in.: - lin nośnych, - kół linowych zawieszenia głównego i przeciwwagi, - kół zdawczych a szczególności trzpieni mocujących koła, - liny napędowej, - prowadników ślizgowych przeciwwagi, - smaru w łożyskach i ewentualne uzupełnienie, - zderzaków przeciwwagi górnych i dolnych i ewentualna wymiana, b) mostów - sztuk 4, polegającej na sprawdzeniu stanu oraz regulacji minimum raz na 14 dni: - napięć elektrycznych obwodów mostu, - skuteczności zacisków na aparatach i listwach zaciskowych, - luzownika, - szczęk hamulca i regulacja, - sprzęgła i tarczy hamulcowej, - lin nośnych, - kół linowych, - zespołu napędu wciągarki, - oleju we wciągarce, - smarowania łożysk wraz z uzupełnieniem smaru w smarowniczkach, - prowadników ślizgowych przeciwwagi, - wyłączników końcowych i krańcowych, - prawidłowego ustawienia zespołu napędowego, - działania pulpitu sterowniczego. Wykonawca będzie ponadto zobowiązany do wykonywania pomiarów elektrycznych zgodnie z obowiązującymi normami i udokumentowanie tego stosownymi protokołami pomiarów nie rzadziej niż raz w roku. c) kurtyny tekstylnej polegającej na sprawdzeniu i regulacji: - działania pulpitu sterowniczego, - napięć elektrycznych obwodów kurtyny tekstylnej, - skuteczności zacisków na aparatach i listwach zaciskowych, - luzownika, - szczęk hamulca i regulacja, - sprzęgła i tarczy hamulcowej, - oleju w luzowniku, oraz ewentualne uzupełnienie lub wymiana, - lin nośnych, - kół linowych, - zespołu napędu wciągarki, - oleju we wciągarce, - prowadników ślizgowych kurtyny oraz przeciwwagi, - smarowania łożysk oraz ewentualnym uzupełnienie smaru w smarowniczkach, - wyłączników końcowych i krańcowych, - prawidłowego ustawienia zespołu napędowego, - prowadnic przeciwwagi i kurtyny oraz ewentualnym smarowaniu, Wykonawca będzie ponadto zobowiązany do wykonywania pomiarów elektrycznych zgodnie z obowiązującymi normami i udokumentowanie tego stosownymi protokołami pomiarów nie rzadziej niż raz w roku. d) kurtyny tekstylnej ppoż. polegającej na sprawdzeniu i regulacji: - wizualnego stanu kurtyny, - wyłączników krańcowych, - czujek dymowych sterujących pracą kurtyny - 2 sztuki - minimum raz na 30 dni, - kasety sterującej pracą kurtyny, - połączeń elektrycznych w centralce sterującej pracą kurtyny, - akumulatorów. Wykonawca będzie ponadto zobowiązany do wykonywania pomiarów elektrycznych zgodnie z obowiązującymi normami i udokumentowanie tego stosownymi protokołami pomiarów nie rzadziej niż raz w roku. e) kurtyny stalowej ppoż. polegającej na sprawdzeniu i regulacji: - działania pulpitu sterowniczego, - napięć elektrycznych obwodów kurtyny, - skuteczności zacisków na aparatach i listwach zaciskowych, - luzownika, - lin nośnych, - lin napędowych, - kół linowych, - zespołu napędu wciągarek, - stanu prowadników ślizgowych kurtyny oraz przeciwwagi, - smarowania łożysk oraz ewentualnym uzupełnienie smaru w smarowniczkach, - wyłączników końcowych i krańcowych, - prawidłowego ustawienia zespołu napędowego, - prowadnic przeciwwagi i kurtyny oraz ewentualnym smarowaniu, - poszycia kurtyny, - odbojów hydraulicznych przeciwwagi, Wykonawca będzie ponadto zobowiązany do wykonywania pomiarów elektrycznych zgodnie z obowiązującymi normami i udokumentowanie tego stosownymi protokołami pomiarów nie rzadziej niż raz w roku. f) trzech wyciągarek elektrycznych do podnoszenia dekoracji (scenografii ) polegającej na sprawdzeniu: - kaset sterowniczych i przycisków bezpieczeństwa STOP, - połączeń elektrycznych aparatów i listew połączeniowych, - lin nośnych, - hamulca elektromagnetycznego wraz z regulacją, - zużycia tarczy hamulcowej wraz z ewentualną wymianą. Wykonawca będzie ponadto zobowiązany do wykonywania pomiarów elektrycznych zgodnie z obowiązującymi normami i udokumentowanie tego stosownymi protokołami pomiarów nie rzadziej niż raz w roku. g) trzech wyciągarek elektrycznych nad widownią polegającej na sprawdzeniu i regulacji: - kaset sterowniczych, - napięć elektrycznych obwodów wciągarek, - skuteczności zacisków na aparatach i listwach zaciskowych, - luzownika, - sprzęgła i tarczy hamulcowej, - lin nośnych, - kół linowych, - zespołu napędu wciągarek, - smarowania łożysk oraz ewentualnym uzupełnieniu smaru w smarowniczkach, - wyłączników końcowych i krańcowych, - prawidłowego ustawienia zespołu napędowego, - działania układacza lin. Wykonawca będzie ponadto zobowiązany do wykonywania pomiarów elektrycznych zgodnie z obowiązującymi normami i udokumentowanie tego stosownymi protokołami pomiarów nie rzadziej niż raz w roku. h) ośmiu wciągników łańcuchowych polegającej na sprawdzeniu: - sposobu podwieszenia, - systemu podnoszenia i opuszczania ciężaru, - smarowania mechanizmu podnoszenia i łańcucha oraz nasmarowaniu mechanizmu w razie potrzeb. i) stacji transformatorowej polegającej na: - wykonaniu przeglądów i sprawdzeniu stanu połączeń szyn, części N/N, - co rocznym wykonywaniu pomiarów elektrycznych części N/N, - wykonywaniu przeglądów i pomiarów kontrolnych zgodnie z DTR transformatorów części Ś/N. j) instalacji wentylacji nawiewno - wyciągowej polegającej na sprawdzeniu: - silników elektrycznych, - wentylatorów, - systemów przekładniowych (pasy klinowe, osłony), - nagrzewnic i chłodnic (nie dotyczy mediów zasilających), - przewodów wentylacyjnych, - komór kurzowych i filtrów, - kratek, czerpni i wyrzutni powietrza. Wykonawca będzie ponadto zobowiązany do wykonywania pomiarów elektrycznych zgodnie z obowiązującymi normami i udokumentowanie tego stosownymi protokołami pomiarów nie rzadziej niż raz w roku. k) dźwigu szczelinowego do przewozu scenografii (dekoracji) polegającej na sprawdzeniu i regulacji: - wartości napięć obwodów dźwigu, - skuteczności połączeń na zaciskach aparatów, - luzownika, - szczęk hamulca i regulacja, - lin nośnych, - kół linowych i sprzężenia ciernego, - sprzęgła i koła zamachowego, - zespołu napędu wciągarki, - stanu smaru i oleju w łożyskach i ewentualnym uzupełnieniu, - stanu prowadników ślizgowych lub tocznych kabiny i przeciwwagi, - aparatu chwytnego łącznie z kontaktami bezpieczeństwa, - wyłączników końcowych i krańcowych łącznie z ich regulacją, - działania kasety rewizyjnej, - zatrzymania kabiny na przystankach łącznie z regulacją elementów, - kontaktów bezpieczeństwa drzwi szybowych i rygli, - zderzaków pod kabiną i przeciwwagą, - prawidłowego ustawienia silnika napędowego, - wyposażenia kabiny (instrukcje obsługi, kaseta dyspozycji), - oświetlenia szybu, - kaset wezwań, - działania przycisku STOP, - czynności dachu kabiny i podszycia łącznie z usunięciem śmieci i innych przedmiotów związanych z eksploatacją dźwigu, - smarowania prowadnic, uzupełnieniu poziomu oleju we wciągarce, - dźwigu. Wykonawca będzie ponadto zobowiązany do wykonywania pomiarów elektrycznych zgodnie z obowiązującymi normami i udokumentowanie tego stosownymi protokołami pomiarów nie rzadziej niż raz w roku. Wykonawca będzie uczestniczył w obligatoryjnym okresowym badaniu dźwigu przez UDT. l) klap dymowych polegającej na sprawdzeniu: - kaset sterowniczych i przycisków bezpieczeństwa STOP, - połączeń elektrycznych aparatów i listew połączeniowych, - liny nośnej, - hamulca elektromagnetycznego oraz jego regulacji, - zużycia tarczy hamulcowej i ewentualnej jej wymianie, - połączeń mechanizmu otwierania i zamykania klap, - przegubów mechanizmu zamykania i otwierania klap oraz wykonaniu smarowania. Wykonawca będzie ponadto zobowiązany do wykonywania pomiarów elektrycznych zgodnie z obowiązującymi normami i udokumentowanie tego stosownymi protokołami pomiarów nie rzadziej niż raz w roku. m) wyciągarki łańcuchowej polegającej na sprawdzeniu: - kaset sterowniczych i przycisków bezpieczeństwa STOP, - stanu połączeń elektrycznych aparatów i listew połączeniowych, - łańcucha i jego smarowaniu, - hamulców elektromagnetycznych (dwa hamulce), Wykonawca będzie ponadto zobowiązany do wykonywania pomiarów elektrycznych zgodnie z obowiązującymi normami i udokumentowanie tego stosownymi protokołami pomiarów nie rzadziej niż raz w roku. n) bieżąca konserwacja 9 zapadni scenicznych na scenie głównej polegająca na: - smarowanie elementów ruchomych, - regulacja rolek dociskowych, - kontrola pracy napędów, - kontrola stanu konstrukcji nośnej, - kontrola i regulacja urządzeń bezpieczeństwa, - kontrola systemu sterowania systemu zapadni, o ) bieżąca konserwacja dwóch sztankietów o napędzie elektrycznym polegająca na: - sprawdzenie działania pulpity sterowniczego, - sprawdzenie napięć elektrycznych obwodów kurtyny tekstylnej - sprawdzeniu skuteczności zacisków na aparatach i listwach zaciskowych, - sprawdzenie i regulacja luzownika, - sprawdzenie stanu szczęk hamulca i regulacja, - sprawdzenie stanu sprzęgła i tarczy hamulcowej, - sprawdzenie stanu oleju w luzowniku, oraz ewentualne uzupełnienie lub wymiana, - sprawdzenie stanu lin nośnych, - sprawdzenie stanu kół linowych, - sprawdzenie zespołu napędu wciągarki, - sprawdzenie stanu oleju we wciągarce, oraz ewentualne sprawdzenie, - sprawdzenie stanu prowadników ślizgowych kurtyny, oraz przeciwwagi, - sprawdzenie smarowania łożysk, oraz ewentualne uzupełnienie smaru w smarowniczkach, - sprawdzenie wyłączników końcowych i krańcowych, - sprawdzenie i regulacja prawidłowego ustawienia zespołu napędowego, - sprawdzenie i smarowanie prowadnic przeciwwagi i kurtyny, - wykonywanie niezbędnych aktualnych pomiarów elektrycznych zgodnie z obowiązującymi normami i udokumentowanie tego stosownymi protokołami pomiarów, p) Udokumentowanej kontroli zawiesi co najmniej raz w tygodniu. r) Bieżąca kontrola stanu podwieszenia dekoracji ( scenografii ) polegającej na: - wyrównywaniu lin, - wypoziomowaniu wiszącej dekoracji ( scenografii ), - kontroli elementów nośnych, Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonywanie konserwacji i nadzoru instalacji elektrycznej w budynku Teatru, polegającej w szczególności na: - wykonywaniu przeglądów zgodnie przepisami instalacji elektrycznej stałej, - bieżącym usuwaniu usterek wynikłych podczas eksploatacji instalacji, - wykonywaniu bieżących remontów instalacji elektrycznej stałej w zakresie wymiany okablowania i osprzętu (projekt i materiały zapewni Zamawiający), - usuwania awarii oraz dodatkowych napraw urządzeń pomiędzy przeglądami, o ile zaistnieje taka konieczność, - corocznym badaniu instalacji elektrycznej w zakresie pętli zwarcia i rezystancji izolacji instalacji stałej, - codziennym przeglądzie wizualnym wszystkich rozdzielni na terenie Teatru, - codziennym przeglądzie wizualnym urządzeń scenicznych, - współpracy z firmami zewnętrznymi wykonującymi prace elektryczne na terenie Teatru, - zapewnieniu dyżuru elektrycznego w dni robocze (w godzinach 8.00 - 22.00) oraz podczas prób i spektakli odbywających się w soboty i niedziele, oraz inne dni świąteczne, - sprawdzeniu co 6 miesięcy instalacji oświetlenia awaryjnego zakończone spisaniem protokołu, - wykonaniu co pół roku pomiarów oraz po każdym remoncie elektrycznych urządzeń ruchomych (wiertarki, spawarki, toaletki w garderobach, odkurzacze i inne urządzenia elektryczne, komputerowe oraz AGD) i prowadzeniu stosownej dokumentacji. Wykonawca będzie również zobowiązany do codziennego sprawdzenia przed spektaklami stanu technicznego sprzętu oświetleniowego i wyposażenia towarzyszącego. Zamawiający posiada prawo akceptacji osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia. Akceptacja powinna zostać wyrażona w formie pisemnej. Zmiana osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia, podczas trwania umowy, nie będzie stanowić istotnej zmiany postanowień niniejszej umowy. Zmiana osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia będzie następować za pisemną zgodą Zamawiającego. Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby osoby wykonujące czynności konserwacyjne posiadały uprawnienia; - SEP E do minimum 15 KV, - uprawnienia UDT do konserwacji dźwigów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 507110002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://teatrroma.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach