Przetargi.pl
MODERNIZACJA NAGŁOŚNIENIA SCENY GŁÓWNIEJ W TEATRRZE ATENEUM W WARSZAWIE

Teatr "Ateneum" im. St.Jaracza ogłasza przetarg

 • Adres: 00-378 Warszawa, ul. Jaracza 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 625 37 96 , fax. 0-22 625 36 07
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Teatr "Ateneum" im. St.Jaracza
  ul. Jaracza 2 2
  00-378 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 625 37 96, fax. 0-22 625 36 07
  REGON: 01642536500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrateneum.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MODERNIZACJA NAGŁOŚNIENIA SCENY GŁÓWNIEJ W TEATRRZE ATENEUM W WARSZAWIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa modernizacja nagłośnienia Sceny Głównej w Teatrze Ateneum w Warszawie. Pełen spis urządzeń i prac znajduje się w Załączniku nr 1. 2. Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: a) W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania oraz przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej, c) Wykonawca obowiązany jest przedłożyć atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne stwierdzające zgodność użytych wyrobów i materiałów z obowiązującymi normami i wymaganiami SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 323424006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.teatrateneum.pl/Ogloszenia/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach