Przetargi.pl
Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Przebudowa ciągu drogowego Drochówka - Strzembowo - Kębłowice

Gmina Naruszewo ogłasza przetarg

 • Adres: 09-152 Naruszewo, Naruszewo 19A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 6631018
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Naruszewo
  Naruszewo 19A 19A
  09-152 Naruszewo, woj. mazowieckie
  tel. 23 6631018
  REGON: 13037827800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugnaruszewo.bip.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Przebudowa ciągu drogowego Drochówka - Strzembowo - Kębłowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego inwestycji pn. Przebudowa ciągu drogowego Drochówka - Strzembowo - Kębłowice o długości 9 084, 59 mb, składającego się z dwóch odcinków, odcinek główny o długości 7 584, 59 mb i odcinek A-B o długości 1 500 mb. (w tym w zakresie wszystkich branż niezbędnych do prowadzenia przedmiotowego zadania) oraz wszystkie czynności wynikające z prawa budowlanego, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r.) i niezbędne ze względu na zasady sztuki budowlanej i gospodarności. Zakres robót objętych nadzorem składających się na inwestycję drogową obejmuje następujące kategorie prac: roboty przygotowawcze, odwodnienie w tym budowa kolektora deszczowego, roboty ziemne, podbudowa, nawierzchnia bitumiczna o grubości 2 x 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowej, pobocza żwirowe, zjazdy żwirowych, ustawienie oznakowania, przestawienie słupa linii elektroenergetycznej, przeniesienie znaku geodezyjnego. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należało pełnienie obowiązków wynikających z zapisów Ustawy Prawo Budowlane z dna 7 lipca 1994 r. w tym z art. 25, 26, 27 (Dz, U. 2006 nr 156 poz. 1118) od wprowadzenia Wykonawcy robot na plac budowy do zakończenia procesu inwestycyjnego z końcowym rozliczeniem budowy i zgłoszeniem obiektu do użytkowania w tym w szczególności: a) zapoznanie się z dokumentacją budowlaną powierzonego zadania inwestycyjnego w tym warunkami decyzji o zgodzie na realizację inwestycji drogowej; b) udział w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji; c) zapoznanie się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami; d) nadzór nad wyznaczeniem w terenie przebudowywanego odcinka wraz z infrastrukturą towarzyszącą przez uprawnionego geodetę; e) sprawowanie kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Inwestora i przyszłych użytkowników w tym: - reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy; - sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i stosowanych materiałów (do obowiązków inspektora będzie należało egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót atestów i certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja), a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; - sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania; - sprawdzenie i odbiór robót, wynikających z harmonogramu robót budowlanych; - kontrola ilości i wartości wykonywanych robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowość ich wykonania; - kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót) w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego zapisu; - potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy ( w tym weryfikacja kosztów ewentualnych zmian zakresu zadania i rodzaju materiałów w stosunku do przyjętej dokumentacji); f) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Inwestora wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego. Przekazywanie zleceń inspektora nadzoru autorskiego jest dokonywane za pośrednictwem inspektora nadzoru; g) branie udziału w komisjach technicznych powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia spraw budowy w toku jej trwania; h) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów. Dokonuje ich oceny jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących jakości wyrobu przewidzianego do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowiązek żądania od wykonawcy odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego materiału z równoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniałym fakcie. i) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną (w tym specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót), nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący i mogący narazić Inwestora na straty - inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy, zgłasza Inwestorowi oraz podejmuje odpowiednie decyzje. Inspektor Nadzoru ma prawo żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę; j) sprawdzanie kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń wymaganych przez Inwestora i niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz dołączeniu do nich opracowaną przez siebie ocenę jakościowo-ilościowo-kosztową wraz z jej uzasadnieniem; k) gromadzenie i przygotowanie materiałów analitycznych niezbędnych do rozliczenia, wykonywanych robót i oceny osiągniętych efektów rzeczowych i finansowych ; l) branie udziału w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi ( w tym udział w odbiorach pogwarancyjnych); m) kontrola usunięcia przez wykonawcę stwierdzonych wad; n) uczestniczenie w przejęciu przez Inwestora od wykonawcy usuniętych wad - potwierdzonych protokołem; Inspektor Nadzoru będzie nadzorował budowę (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż 1 raz w ciągu tygodnia (za wyjątkiem przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum) oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712470001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugnaruszewo.bip.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach