Przetargi.pl
Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie

Urząd Gminy Filipów ogłasza przetarg

 • Adres: 16424 Filipów, ul. Garbaska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 875 696 081 , fax. 875 696 081
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Filipów
  ul. Garbaska 2
  16424 Filipów, woj. podlaskie
  tel. 875 696 081, fax. 875 696 081
  REGON: 53419600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.filipow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie. 3.2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) rozbiórka schodów i budynku gospodarczego, 2) rozbiórka ogrodzenia terenu szkoły od strony zachodniej, 3) przełożenie istniejącej studni chłonnej, 4) budowa żelbetowego muru oporowego, 5) budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy sztucznej, 6) budowa bieżni dł. 30 m, 7) budowa schodów zewnętrznych, 8) wymiana nawierzchni ciągów komunikacyjnych, 9) budowa nowego ogrodzenia terenu szkoły od strony zachodniej, 10) wykonanie odwodnienia boiska oraz ściany południowej budynku szkoły, 11) budowa oświetlenia boiska. 3.3. Zamawiający wymaga adekwatnie do przedmiotu zamówienia, wykonania robót z dostosowaniem rozwiązań projektowych do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych (art. 30 ust. 8 pkt 1 ustawy Pzp). Zagospodarowanie terenu należy wykonać w sposób umożliwiający korzystanie z niego osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich. 3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany, specyfikacja techniczna oraz przedmiar robót stanowiące Załącznik nr 7 do SIWZ. 3.5. Dołączony przedmiar pełni funkcję pomocniczą zamówienia. Wykonawca ma obowiązek skalkulowania ceny oferty w oparciu o załącznik nr 7 do SIWZ: projekt budowlany oraz specyfikację techniczną, jak również uwzględnienia wszystkich robót i kosztów (także nieprzewidzianych w przedmiarze). Cenę dla całej inwestycji należy skalkulować na podstawie kalkulacji własnej wynikającej z dołączonych dokumentów. Jeżeli występuje rozbieżność w opisie przedmiotu zamówienia pomiędzy dokumentacją techniczną a przedmiarami robót, należy przyjąć za wiążący opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji technicznej. 3.6. W zakres przedmiotu umowy wchodzą również te prace, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji niniejszej umowy, a które w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca robót budowlanych może przewidzieć zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i administracyjnymi, jak również te, które można było przewidzieć na podstawie postanowień niniejszej umowy. Wykonawca winien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego, wszelkie zauważone błędy, pomyłki, rozbieżności pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową i wystąpić do Zamawiającego o rozstrzygnięcie. 3.7. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis w celu określenia minimalnych parametrów, jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią one wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza produkty równoważne o parametrach techniczno- eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych od parametrów wskazanego produktu, przy czym zmiana parametrów nie może powodować konieczności modyfikacji projektów, a także ograniczeń możliwości ich wykorzystania przez Zamawiającego. Analogicznie, jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wskazane normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne mają charakter poglądowy i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i uzyskać jego akceptację. 3.8. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia wyłącznie z materiałów nowych, dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski i Unii Europejskiej. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie, w szczególności: certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami lub z aprobatami technicznymi, karty charakterystyk stosowanych materiałów, certyfikaty bezpieczeństwa lub deklaracje zgodności i inne. 3.9. Informacje na temat wymagań, o których mowa w art. 29 ust.3a Ustawy Prawo zamówień publicznych. 1) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 2) Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych z wykonaniem całego zamówienia, o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę, podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 3) Zamawiający wymaga, aby wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu budowy dostarczył zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu osób, wykonujących czynność opisane w ppkt. 6, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108) wraz z wykazem zatrudnionych osób (należy podać imię, nazwisko i rodzaj wykonywanej czynności). Wykonawca zobowiązany jest aktualizować wykaz zatrudnionych osób na bieżąco tj. za każdym razem, gdy nastąpi zmiana personalna w składzie osobowym pracowników na budowie. 4) Zamawiający będzie miał prawo przeprowadzić kontrolę, podczas realizacji zamówienia, czy osoby wykonujące czynności wskazane w ppkt 6 znajdują się w wykazie opisanym powyżej w ppkt 3. 5) W przypadku nie przedstawienia w terminie oświadczenia wraz z wykazem, o których mowa w ppkt 3 wykonawca zapłaci zamawiającemu karę w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli, że osoby wykonujące czynności, o których jest mowa w ppkt 6 nie znajdują się w wykazie opisanym w ppkt 3 wykonawca zapłaci zamawiającemu karę w wysokości 3.000,00 PLN oraz skieruje do realizacji umowy osoby zatrudnione na podstawie mowy o pracę. 6) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) czynności pracownika budowlanego wykonującego roboty związane z wykonaniem zamówienia. 7) Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca spóźni się z przedłożeniem wykazu zatrudnionych osób we wskazanym terminie w ilości powyżej 14 dni od dnia przekazania placu budowy. 8) W przypadku wątpliwości, co do podstawy zatrudnienia Zamawiający może zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o wszczęcie kontroli. 3.10. Informacje dodatkowe: 1) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy. 2) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 6) Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadził dialogu technicznego. 7) Wszelkie rozliczenia między Wykonawcą i Zamawiającym będą prowadzone w PLN. 8) Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. 9) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia. 10) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 23 ustawy Pzp. Wówczas wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 11) Zapisy SIWZ dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 8.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10.000 zł (słownie złotych dziesięć tysięcy 00/100). 8.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 8.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) Pieniądzu - wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie pod warunkiem, że pieniądze znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty. b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. c) Gwarancjach bankowych. d) Gwarancjach ubezpieczeniowych. e) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 8.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego nr 65 9367 0007 0020 0000 0156 0003. W tytule przelewu zaleca się podać: „Wadium do przetargu Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie”. Z informacji dotyczącej przelewu wadium musi jednoznacznie wynikać, czyjej oferty wadium dotyczy. 8.5. Dokument stwierdzający wniesienie wadium w formie niepieniężnej należy w oryginale dostarczyć do siedziby Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Zaleca się, aby ww. dokument złożyć w oryginale w Urzędzie Gminy Filipów, a do oferty załączyć kopię. Jeżeli Wykonawca zdecyduje się złożyć oryginał ww. dokumentu wraz z ofertą, zaleca się, aby dokument wadialny nie był trwale złączony z ofertą. 8.6. Dokument wadialny musi jednoznacznie określać, jakiego postępowania i czyjej oferty dotyczy oraz być bezwarunkowy i płatny na pierwsze żądanie. 8.7. Dokument wadialny nie może zawierać zapisów ograniczających uprawnienia Zamawiającego wynikające z ustawy, w szczególności w przypadku dokumentu wadialnego mającego stanowić wadium wykonawców występujących wspólnie. Wadium musi obowiązywać przez cały okres związania ofertą. 8.8. Dokument wadialny nie może ograniczać uprawnień Zamawiającego do dochodzenia roszczeń z tytułu zatrzymania wadium poprzez zapisy w dokumencie wadialnym, które uzależniają prawo do dochodzenia roszczeń od dostarczenia wystawcy żądania z tytułu gwarancji w dacie ważności gwarancji, jeżeli data ważności gwarancji jest ustalona na okres, który uniemożliwi Zamawiającemu skuteczne dostarczenie tego żądania. 8.9. Zwrot i zatrzymanie wadium będzie następować na zasadach określonych w ustawie Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. formularz ofertowy. 2. Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy. 3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach podmiotu trzeciego. 4. Dowód wniesienia wadium. 5) W przypadku składania dokumentów w języku obcym, należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach