Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Czerwone

Gmina Kolno ogłasza przetarg

 • Adres: 18500 Kolno, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 782 567 , fax. 862 789 136
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kolno
  ul. Wojska Polskiego 20
  18500 Kolno, woj. podlaskie
  tel. 862 782 567, fax. 862 789 136
  REGON: 45066986100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakolno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Czerwone
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Czerwone: wagi najazdowej przenośnej, wagi magazynowej, kontenerów KP-7, pojemników do magazynowania, mebli metalowych, krzeseł, myjki ciśnieniowej, wózka magazynowego, palet, wózka do palet, ubrań ochronnych, gaśnic, apteczki, sorbentu. Miejsce dostawy: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, Czerwone 57, 18-500 Kolno.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42923110-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz ofertowy wraz z formularzem/ami cenowym/i, 2) pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach