Przetargi.pl
Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz utworzenie terenów zielonych w Grajewie.

Burmistrz Miasta Grajewo ogłasza przetarg

 • Adres: 19200 Grajewo, ul. Strażacka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 86 273 0 800 , fax. 86 273 0 803
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Grajewo
  ul. Strażacka
  19200 Grajewo, woj. podlaskie
  tel. 86 273 0 800, fax. 86 273 0 803
  REGON: 52330100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.grajewo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz utworzenie terenów zielonych w Grajewie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie pn.: „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz utworzenie terenów zielonych w Grajewie”, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego nr projektu PIOS.02.05.00-00-0122/16-00 w części „Zagospodarowanie Parku Solidarności w Grajewie”. 2. Realizacja inwestycji polega na „Zagospodarowaniu Parku Solidarności” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowaniu Parku Solidarności w Grajewie oraz utworzenie terenów zielonych” i obejmuje swym zakresem n/w elementy: a) prace związane z urządzeniem zieleni, w tym: • remont i regulacja linii brzegowej istniejących stawów (oczyszczenie oraz odmulenie) z obsadzeniem roślinnością wodną i szuwarami • budowa pływającej wyspy wraz z drewnianym domkiem dla ptaków nadwodnych, dostawa domków dla owadów, domków dla kotów, kaczkomatu (automatu sprzedażowego z karmą dla dzikich kaczek) • usunięcie drzew, samosiewów i przerośniętych krzewów, • umocnienie skarpy i zabezpieczenie jej przed osuwaniem poprzez obsadzenie oraz prace arborystyczne (w tym wzmocnienie skarpy poprzez zastosowanie GEOKRATY), • założenie zieleni – drzewa • założenie zieleni –krzewy • założenie zieleni - łąki naturalistyczne • założenie zieleni - łąki kwietne • założenie zieleni - klomby kwiatowe • założenie zieleni - trawniki pielęgnowane b) roboty drogowe, w tym: • rozbiórka istniejącej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej • budowa nawierzchni głównej alei parku (A) z kostki betonowej szlachetnej gr. 6 cm oraz placów wejściowych do parku (1) z kostki betonowej szlachetnej gr. 6 cm • budowa nawierzchni ścieżki spacerowej (B) z kostki brukowej betonowej z powierzchnią płukaną, bez fazy koloru szarego gr. 6 cm • budowa nawierzchni ścieżki rowerowo-rolkowej (C) z kostki brukowej betonowej, gładkiej bez fazy koloru grafitowego gr. 6 cm • budowa ścieżki spacerowej rekreacyjnej (D) o nawierzchni żwirowo-gliniasto-cementowej gr. 5 cm wraz z budową 3 szt. mostków murowanych c) roboty wodno-kanalizacyjne, w tym: • rozbudowę systemu kanalizacji deszczowej • budowę instalacji wodno-kanalizacyjnej do toalety samoczyszczącej zlokalizowanej w południowej części parku • budowa systemu rur drenarskich drenaż • remont śluzy nr 1 • budowa przepustów betonowych pod alejki parkowe d) roboty elektryczne, w tym: • doprowadzenie instalacji elektrycznej do toalety samoczyszczącej zlokalizowanej w południowej części parku • montaż słupów oświetleniowych, aluminiowych • montaż opraw parkowych LED • montaż opraw najazdowych o regulowanym kącie świecenia. • budowa systemu monitoringu poprzez rozmieszczenie 9 szt. kamer na słupach oświetleniowych wskazanych lamp parkowych na terenie parku e) dostawy i usługi • dostawa i montaż małej architektury: ławki parkowe (szt. 32), kosze na śmieci (szt. 32), psi pakiet, stojaki rowerowe (szt. 3) Zgodnie z dokumentacją projektową Zagospodarowania Parku Solidarności w Grajewie opracowaną przez ATELIER ARCHITEKTURY Radosław Żubrycki. 3. Wyspę dla ptaków, o której mowa pkt. 2 ppkt a) należy wykonać w trybie „zaprojektuj-wybuduj” przy uwzględnieniu następujących założeń: a) wyspę należy wykonać jako pływającą, (zakotwiczona lub przycumowana) b) należy przewidzieć możliwość wykonania nasadzeń zieleni oraz montaż drewnianego domku dla ptaków nadwodnych, c) należy przewidzieć możliwość ściągnięcia do brzegu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjno-naprawczych, d) powierzchnia wyspy ok. 20 m2. 4. Ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych na tym etapie rezygnuje się z realizacji n/w elementów objętych dokumentacją projektową: • pomost drewniany - molo w kształcie litery G o konstrukcji drewnianej, • schody terenowe z rampą dla niepełnosprawnych oraz tarasem dwupoziomowym, • główny plac ze sceną mobilną, • pumptrack asfaltowy, • plac zabaw, • wiaty małe o powierzchni do 35 m2 – szt. 4, • wiata duża, • pergole, • toalety samoczyszczące – szt. 2, • część elementów małej architektury – ławki parkowe (szt. 32), leżaki, siedziska betonowe, rzeźba terenowa „Wilk”, rzeźba symbolizująca „Solidarność”, kamień pamięci, skałki - ścianki wspinaczkowe, stoły biesiadne, fontanny pływające oraz tablice informacyjne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający będzie żądał wniesienia wadium w terminie do 01.10.2018 r. do godz. 10.00 w wysokości 50.000 zł. /słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych/.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach