Przetargi.pl
Remont stropu piwnicznego w przejeździe bramowym budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 84 w Suwałkach stanowiącego własność Gminy Miasto Suwałki.

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z. o o ogłasza przetarg

 • Adres: 16400 Suwałki, ul. Wigierska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 87 563 50 00 , fax. 87 563 50 79
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z. o o
  ul. Wigierska 32
  16400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 87 563 50 00, fax. 87 563 50 79
  REGON: 36336992000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbm.suwalki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont stropu piwnicznego w przejeździe bramowym budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 84 w Suwałkach stanowiącego własność Gminy Miasto Suwałki.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zasobach stanowiących własność Gminy Miasto Suwałki w zakresie remontu i przebudowy stropu nad piwnicą pod przejazdem bramowym wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Kościuszki 84 w Suwałkach. 2. Szczegółowy przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków decyzją Nr KL. WKZ 534/119/d/81 z dnia 26.05.1981 r. 4. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót oraz obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 5. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane: minimum 60 m-cy, licząc od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru prac. 6. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 7. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 t.j.) osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, które zostały określone w projekcie umowy. 8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wg załącznika nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając, wraz z oferta, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach