Przetargi.pl
„Budowa parkingu składającego się z 39 miejsc postojowych dla samochodów osobowych o nawierzchni utwardzonej (w tym dwóch miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych), dojazdu o nawierzchni utwardzonej, budowa kablowej sieci oświetleniowej parkingu wraz ze słupami, przebudowa istniejącej sieci gazowej na działkach o nr ewid. gruntu: 701/9, 702/9, 703/11, 704/15, 705/14, 704/17, (położonych w obrębie 02 - Wysoki Stoczek) przy ul. Zagórnej, ul. Antoniuk Fabryczny, ul. Jarzębinowej w Białymstoku.”

Zarząd Mienia Komunalnego ogłasza przetarg

 • Adres: 15-370 Białystok, gen. J. Bema
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857479457 , fax. 857479483
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Mienia Komunalnego
  gen. J. Bema 89/1
  15-370 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857479457, fax. 857479483
  REGON: 200241074
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmk.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa parkingu składającego się z 39 miejsc postojowych dla samochodów osobowych o nawierzchni utwardzonej (w tym dwóch miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych), dojazdu o nawierzchni utwardzonej, budowa kablowej sieci oświetleniowej parkingu wraz ze słupami, przebudowa istniejącej sieci gazowej na działkach o nr ewid. gruntu: 701/9, 702/9, 703/11, 704/15, 705/14, 704/17, (położonych w obrębie 02 - Wysoki Stoczek) przy ul. Zagórnej, ul. Antoniuk Fabryczny, ul. Jarzębinowej w Białymstoku.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Budowa parkingu składającego się z 39 miejsc postojowych dla samochodów osobowych o nawierzchni utwardzonej (w tym dwóch miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych), dojazdu o nawierzchni utwardzonej, budowa kablowej sieci oświetleniowej parkingu wraz ze słupami, przebudowa istniejącej sieci gazowej na działkach o nr ewid. gruntu: 701/9, 702/9, 703/11, 704/15, 705/14, 704/17, (położonych w obrębie 02 - Wysoki Stoczek) przy ul. Zagórnej, ul. Antoniuk Fabryczny, ul. Jarzębinowej w Białymstoku.” 2. Zakres robót: Głównym zadaniem jest: • wytrasowanie projektowanych elementów przez uprawnionego geodetę, • wykonanie rozbiórki: istniejących nawierzchni, krawężników, obrzeży trawnikowych, • wykonanie robót ziemnych, • wykonanie umocnienia i zabezpieczenia skarp, • wykonanie zabezpieczenia i regulacji infrastruktury technicznej, • wykonanie przebudowy sieci gazowej, • wykonanie zabezpieczenia instalacji elektrycznych i teletechnicznych, • wykonanie linii zasilającej wraz z montażem słupów oświetleniowych, • wykonanie podbudowy i konstrukcji nawierzchni miejsc postojowych i terenów utwardzonych oraz chodników z ustawieniem krawężników i obrzeży, • wykonanie trawników, nasadzenie krzewów, dostawa i montaż koszy na śmieci, • wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Prace należy wykonywać zgodnie z: • umową, • decyzją pozwolenia na budowę znak DAR-V.67.40.1.358.2018 z dnia 5 września 2018r. • opisem przedmiotu zamówienia, • dokumentacją projektową. Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji projektowej opracowanej przez Łukasza Klebus prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą INFRAP Łukasz Klebus ul. Zwierzyniecka 10/13, 15-333 Białystok. (zał.1 do O.P.Z.-Dok. Proj. Parking ul. Zagórna) Wykonawca winien zachować szczególną ostrożność w czasie prowadzenia prac w rejonie w którym występuje infrastruktura podziemna w szczególności kable teletechniczne i elektryczne oraz instalacja gazowa. Prace w tym rejonie należy wykonywać w taki sposób aby nie naruszyć i nie uszkodzić infrastruktury podziemnej. Infrastrukturę podziemną należy zabezpieczyć zgodnie z dokumentacją projektową i oznakować. Wykonawca winien prowadzić prace w taki sposób aby nie uszkodzić instalacji podziemnych, jednak w przypadku uszkodzenia instalacji podziemnych wykonawca ponosi wszelkie koszty jej naprawy. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty wraz z materiałami na okres min. 36 miesięcy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112700-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: NIE DOTYCZY.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: DOTYCZY PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg załączonego wzoru załącznik nr 8 do SIWZ). UWAGA! Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego należy złożyć w formie oryginału). Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5. 7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 8. Jeżeli inny podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 7: 1) ppkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 9. Dokumenty, o których mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 8 ppkt 1 lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 10. Jeżeli w kraju, w którym inny podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis zawarty w rozdziale XII SIWZ pkt 9 stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. DOTYCZY PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 11. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentu wymienionego w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 1, dotyczące podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: 1) oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy, składa każdy z tych Wykonawców, w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (oświadczenia o których mowa w załącznikach nr 3, 4 i 5 do SIWZ), 2) wykonawcy występujący wspólnie muszą zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Pzp ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale albo notarialnie potwierdzonej kopii, które powinno określać zakres umocowania, 3) przed udzieleniem zamówienia każdy wykonawca zobowiązany jest złożyć oddzielnie dokumenty określone w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 1, 4) przed udzieleniem zamówienia dokumenty określone w rozdziale XII SIWZ pkt 3 winien złożyć co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 13. Zamawiający wymaga także załączenia do oferty innych dokumentów: 1) wypełniony formularz ofertowy - wg załączonego wzoru załącznik nr 2 do SIWZ, 2) pełnomocnictwo w oryginale albo notarialnie potwierdzonej kopii - w przypadku gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika, 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie oryginału (wg załączonego wzoru załącznik nr 8 do SIWZ). Jeżeli w imieniu podmiotu trzeciego działa osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, powinna ona posiadać pełnomocnictwo do takiej czynności.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach