Przetargi.pl
Modernizacja zagospodarowania tereu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Bielsku Podlaskim przy ul. Studziwodzkiej 37 - ETAP I

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Studziwodzka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 7318211, , fax. 85 7318210
 • Data zamieszczenia: 2019-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
  ul. Studziwodzka 37
  17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie
  tel. 85 7318211, , fax. 85 7318210
  REGON: 15169600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pkbielsk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja zagospodarowania tereu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Bielsku Podlaskim przy ul. Studziwodzkiej 37 - ETAP I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji zagospodarowania terenu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Bielsku Podlaskim przy ul. Studziwodzkiej w zakresie ETAPU I. 2. Zakres robót obejmuje: 2.1. Remont odcinków jezdni manewrowych, 2.2. Utwardzenie placów, 2.3. Remonty nawierzchni chodników dla pieszych, 2.4. Budowę przyłączy kanalizacji deszczowej, 2.5. Rozbiórkę istniejących konstrukcji nawierzchni (z kostki betonowej, bitumicznych, z betonu cementowego, z płyt betonowych), 2.6. Rozbiórkę elementów kanalizacji deszczowej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do SIWZ. Zakres ETAPU I został zaznaczony na rysunku nr 2 projektu budowlano-wykonawczego. Zamawiający informuje, że przed sporządzeniem oferty Wykonawca może dokonać wizji lokalnej na terenie inwestycji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112700-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w przedmiotowym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ: 1.1 Oświadczenie wstępne Wykonawcy – wg Załącznika Nr 2 do SIWZ 1.2 Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeśli dotyczy): 1.2.1 w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisywania oferty lub podpisywania oferty i zawarcia umowy; 1.2.2 w przypadku podmiotów występujących wspólnie - pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 1.3 Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg Załącznika Nr 3 do SIWZ, złożone w formie oryginału (jeśli dotyczy). 2. OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP: 2.1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ. 3.Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, będzie zobowiązany: 3.1 Zamieścić informacje o tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu Wykonawcy, składanym na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczącym spełnienia warunków udziału w postepowaniu i niepodleganiu wykluczeniu – w Załączniku Nr 2 do SIWZ, 3.2 złożyć wraz z ofertą oświadczenie, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania - w Załączniku Nr 2 do SIWZ, 3.3 złożyć dokumenty, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na lub wg Załącznika Nr 3 do SIWZ), które określa w szczególności:: -zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, -sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, -zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, -czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te będą realizować roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach