Przetargi.pl
Zagospodarowanie terenu dla potrzeb boiska sportowego w Pełczycach

Gmina Pełczyce ogłasza przetarg

 • Adres: 73-260 Pełczyce, ul. Rynek Bursztynowy
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 957 685 038 , fax. 957 685 118
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pełczyce
  ul. Rynek Bursztynowy 2
  73-260 Pełczyce, woj. zachodniopomorskie
  tel. 957 685 038, fax. 957 685 118
  REGON: 53055400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pelczyce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenu dla potrzeb boiska sportowego w Pełczycach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Zagospodarowanie terenu dla potrzeb boiska sportowego w Pełczycach”, zakres prac obejmuje: 1. Zagospodarowanie boiska w Pełczycach: 1.1. Roboty przygotowawcze – boisko piłkarskie, 1.2. Wyposażenie boiska, 1.3. Zieleń boisko sportowe, 1.4. Wykonanie poręczy i balustrad, 1.5. Wykonanie trybun i schodów terenowych. 2. Zagospodarowanie boiska w Pełczycach –branża elektryczna. 3. System monitoringu. Zakres robót do wykonania szczegółowo określa dokumentacja techniczna (przedmiary robót, projekt budowlany zagospodarowania terenu, projekt budowlany instalacje elektryczne, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oświetlenie terenu, system monitoringu - parametry) opracowana dla ww inwestycji przez: Projekty i Nadzory Budowlane mgr inż. Witold Krasowski, ul. Boczna 4/3, 74-320 Barlinek.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112720-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu środków do Zamawiającego) w następującej wysokości: a) w wysokości 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych). 2. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium w przetargu RIP.271.13.2019” 3. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego, prowadzony w banku GBS w Barlinku Oddział w Pełczycach, nr 72 8355 0009 0098 0214 2000 0006. 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 5. Gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa, w której wnoszone będzie wadium musi stanowić zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w ust. 13 niniejszego rozdziału, bez potwierdzania tych okoliczności. Termin obowiązywania gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie określonym przez Zamawiającego, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy pzp zostanie odrzucona. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 13 pkt 2) i 3) niniejszego rozdziału. 10. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 9 niniejszego rozdziału, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wówczas wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy c) spowodował, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie, 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w rozdziale IV ust. 4 i 5 niniejszej siwz, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub pełnomocnictw, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 3) Wykonawca nie wyraził zgody na poprawienie w jego ofercie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zaleca się wpisanie w ofercie cenowej nr konta, na które Zamawiający ma zwrócić wadium wniesione przelewem. 15. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, bez wezwania ze strony Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert złoży oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do siwz).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach