Przetargi.pl
„Zakup paliw silnikowych w systemie bezgotówkowym.”

INNEKO RCS ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wlkp., Teatralna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 95 722 53 85 , fax. 95 722 53 85
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: INNEKO RCS
  Teatralna 49
  66-400 Gorzów Wlkp., woj. zachodniopomorskie
  tel. 95 722 53 85, fax. 95 722 53 85
  REGON: 36675443900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.rcs.inneko.pl/index.php?id=122

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup paliw silnikowych w systemie bezgotówkowym.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego (ON) oraz benzyny bezołowiowej (Pb95) w systemie bezgotówkowym do pojazdów służbowych INNEKO RCS sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. zawartych w wykazie pojazdów INNEKO RCS Sp. z o.o., w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do siwz. Zamawiający zastrzega, że liczba pojazdów w czasie trwania umowy może ulec zmianie. 2. W czasie trwania umowy Zamawiający przewiduje zakup paliwa w ilości: 1) olej napędowy – 150 000 l. 2) benzyna bezołowiowa – 1200 l. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w pełni podanych ilości paliw, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ogólnej wartości umowy w czasie obowiązywania umowy w przypadku, gdy ilość litrów paliwa nie zostanie wykorzystana, a przekroczona zostanie wartość umowy w czasie obowiązywania umowy. 5. Zamawiający musi mieć możliwość tankowania pojazdów 24h na dobę od poniedziałku do niedzieli i święta na stacjach paliw Wykonawcy zlokalizowanych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. Zamawiający musi mieć możliwość tankowania paliw do kanistrów w wyjątkowych przypadkach wynikających potrzeb INNEKO RCS sp. z o.o. 6. Stacje paliw Wykonawcy muszą spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1853). 7. Zakup paliw realizowany będzie w formie bezgotówkowej za pomocą kart paliwowych. Bezgotówkowa sprzedaż paliwa, za pomocą kart paliwowych, musi umożliwić prowadzenie przez Wykonawcę ewidencji pobranego paliwa dla poszczególnych pojazdów z podaniem daty i miejsca tankowania, ilości i wartości pobranego paliwa, numeru rejestracyjnego pojazdu, stanu licznika pojazdu (stan licznika podaje kierowca na stacji paliw przy tankowaniu). Na podstawie prowadzonej przez wykonawcę ewidencji wykonawca na koniec okresu rozliczeniowego winien przedstawić stosowną ewidencję łączną dla poszczególnych pojazdów. 8. Rozliczenie za zakupione paliwo następować będzie dwa razy w miesiącu ( I rozliczenie – do 1 dnia miesiąca, II rozliczenie – do 15 dnia danego miesiąca). Wykonawca za dany okres rozliczeniowy, w oparciu o karty paliwowe, wystawi fakturę zbiorczą z terminem płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 9. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy karty paliwowe przypisane do poszczególnych pojazdów Zamawiającego (po jednej karcie dla każdego pojazdu) oraz karty paliwowe wystawione na okaziciela (łącznie 20 kart). 10. Za wydanie kart paliwowych dla każdego pojazdu i kart na okaziciela Wykonawca nie pobiera żadnych opłat. W przypadku zwiększenia liczby posiadanych pojazdów lub wymiany pojazdów lub konieczności zwiększenia liczby kart na okaziciela albo utraty przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego wystawienia dodatkowych lub zamiennych kart. Koszty związane z obsługą kart paliwowych w okresie trwania umowy ponosi Wykonawca. 11. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wzór wniosku o przygotowanie i wydanie kart paliwowych. Wydanie Zamawiającemu kart paliwowych nastąpi nie później niż 7 dnia kalendarzowego od dnia doręczenia Wykonawcy wypełnionych wniosków o wydanie kart paliwowych przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który posiada aktualne i ważne zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi oraz magazynowaniem paliw ciekłych w obrocie detalicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca samodzielnie (bez wezwania) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wzór oświadczenia zostanie przekazany Wykonawcom wraz z informacją, o której mowa powyżej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach