Przetargi.pl
„Naprawa odcinków nieprzejezdnych i trudno przejezdnych - Nadleśnictwo Polanów - Przetarg 1”

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Polanów ogłasza przetarg

 • Adres: 76-010 Polanów, Klonowa
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 188 250, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Polanów
  Klonowa 12
  76-010 Polanów, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 188 250, , fax. -
  REGON: 33004427500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_polanow
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Naprawa odcinków nieprzejezdnych i trudno przejezdnych - Nadleśnictwo Polanów - Przetarg 1”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań związanych z naprawą nieprzejezdnych i trudno przejezdnych odcinków poszczególnych dróg wywozowych w leśnictwach Nadleśnictwa Polanów. Remont polegać będzie na naprawie poszczególnych odcinków przy pomocy kruszyw naturalnych, kruszyw łamanych oraz gruzobetonu. Długości poszczególnych odcinków przeznaczonych do naprawy wynoszą od 20mb do 600mb. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery niezależne pakiety. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden pakiet lub na dwa czy trzy lub cztery pakiety. Pakiet 1: Odcinki dróg w leśnictwach Żytnik, Krąg, Buszyno: Pakiet 2: Odcinki dróg w leśnictwach Puławy, Dadzewo, Rzeczyca: Pakiet 3: Odcinki dróg w leśnictwach Żydowo, Gołogóra Pakiet 4: Odcinki dróg z płyt YOMB Odbiory częściowe poszczególnych etapów odnotowane zostaną w Drukach Kontroli Robót (DKR), których wzór jest załącznikiem do STWiOR. Szczegółowy zakres zamówienia został omówiony w STWiOR. 3.1 Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV • 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 3.2 Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną – Projektem technicznym oraz SST (szczegółowa specyfikacja techniczna), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi normami z należytą starannością oraz zasadami sztuki budowlanej. 3.3 Szczegółowy opis robót, zakres rzeczowy i ilościowy prac przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia oraz opis zamówienia zawarty został w załącznikach do SIWZ. 3.4 Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. W oparciu o art. 36a pzp Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom – szczegółowe zapisy stanowi pkt 26 SIWZ. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Formularzu Oferty) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na formularzu ofertowym. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie. 3.5 Wszystkie materiały oraz urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty techniczne, spełniać wymagane przepisami normy, posiadać wymagane dopuszczenia do obrotu gospodarczego. Wykonawca przy odbiorze końcowym będzie zobowiązany na każde żądanie dostarczyć wymagane atesty i certyfikaty. 3.6 Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń do wykonania robót. 3.7 Wykonawca zobligowany będzie w razie potrzeby do dokonania rozbiórek, usunięcia materiałów z rozbiórek oraz jeżeli jest to wymagane przepisami prawa dokonania ich utylizacji na własny koszt i ryzyko. 3.8 Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. z zaleceniami Inspektora nadzoru Zamawiającego oraz zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej, wytycznymi niniejszej SIWZ, a także jej pozostałymi załącznikami. 3.9 W przypadku gdy Zamawiający użyje w opisie przedmiotu zamówienia normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp należy rozumieć je jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma lub warunek techniczny, należy przyjąć, że w odniesieniu do nich użyto sformułowania „lub równoważna”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 Ustawy Pzp musi wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. 3.10 Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonujących prace w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502, z późniejszymi zmianami), minimum na okres i w wymiarze niezbędnym do wykonywania tych usług, które będą wykonywać. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę: a) pracowników - operatorów sprzętu budowlanego, b) pracowników fizycznych - bezpośrednie (fizyczne) wykonywanie robót budowlanych. Wymóg nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (np. kierownik robót). Szczegółowe obowiązki Wykonawcy dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy, który stanowi załącznik do SIWZ oraz punkcie 25 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1 Oferta musi być zabezpieczona wadium przez cały okres związania ofertą w wysokości : - na pakiet nr 1 - 3000,- zł (słownie: trzy tysiące złotych) - na pakiet nr 2 – 2000,- zł (słownie: dwa tysiące złotych) - na pakiet nr 3 – 2500,- zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) - na pakiet nr 4 – 1200,- zł (słownie: jeden tysiące dwieście złotych) 2 Wadium należy wnieść Nadleśnictwo Polanów, ul. Klonowa 12, 76-010 Polanów przed upływem terminu składania ofert. 8.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: w BGŻ Koszalin nr 28 2030 0045 1110 0000 0048 5280 lub w PKO BP I O/Koszalin nr rachunku 06 1020 2791 0000 7302 0013 6044 w tytule wskazując nazwę postępowania - „Naprawa odcinków nieprzejezdnych i trudno przejezdnych - Nadleśnictwo Polanów ” oraz numer zadania częściowego, którego wpłaty dotyczą - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 4 Wadium wnoszone w formie pieniądza uznaje się za wniesione w chwili wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert. 5 Wadium wnoszone w pozostałych formach uzna się za wniesione, gdy oryginały dokumentów zostały załączone do oferty lub złożone u Zamawiającego przed terminem składania ofert. 6 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7 Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. 8 Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą. 9 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 10 Zwrot wadium - Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. - Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego, oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11 Zatrzymanie wadium - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyrazili zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 12 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 pzp jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku i nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Inne dokument stanowiące załączniki do SIWZ: Wykaz sprzętu – zał. 4 Wykaz osób – zał. 5 Wykaz robót budowlanych – zał. 6 Oświadczenie o grupie kapitałowej – zał. 7 ZOBOWIĄZANIE O ODDANIU WYKONAWCY DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA– zał. 8 OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE NA ROBOTY BUDOWLANE - zał. do umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach