Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na instalacji systemu klimatyzacji w Bibliotece Głównej ZUT przy ul. Ku Słońcu 140 w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-310 Szczecin, Al. Piastów
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 449 4916, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Al. Piastów 17
  70-310 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 449 4916, , fax. -
  REGON: 32058816100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zut.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na instalacji systemu klimatyzacji w Bibliotece Głównej ZUT przy ul. Ku Słońcu 140 w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na instalacji systemu klimatyzacji w Bibliotece Głównej ZUT przy ul. Ku Słońcu 140 w Szczecinie wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz pozwoleń wymaganych przepisami prawa. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym lokalizację i zakres przewidzianych do wykonania prac i robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia określa zespół dokumentów, na który składają się: 1) Załącznik nr 2 do SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU); 2) Załącznik nr 3 do SIWZ – Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej; 3) Załącznik nr 4 do SIWZ – Archiwalny Projekt Wykonawczy Architektury i Elektryczny 3. W zakres (przedmiot) niniejszego zamówienia do wykonania po stronie Wykonawcy związane z rozpoczęciem, wykonywaniem i ukończeniem robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wchodzi w szczególności: 1) Wykonanie dokumentacji budowlanej wszystkich branż niezbędnej do zrealizowania zadania inwestycyjnego w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno – użytkowego wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, odstępstw, ekspertyz, 2) Złożenie w imieniu Zamawiającego w WUiAB Urzędu Miejskiego w Szczecinie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, lub zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót nie wymagających pozwolenia na budowę (zgodnie z obowiązującym prawem) 3) Wykonanie dokumentacji wykonawczej wszystkich branż, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 4) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę ( o ile pozwolenie na budowę będzie wymagane 5) Pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania robót budowlanych, 6) Wykonanie robót budowlanych wszystkich branż wynikających z zatwierdzonej dokumentacji projektowej, 7) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej, 8) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich decyzji, uzgodnień i pozwolenia na użytkowanie jeżeli będzie takie wymaganie przepisami prawa. 4. Poza zakresem (przedmiotem) wymienionym w ust. 3 powyżej, do wykonania po stronie Wykonawcy, wchodzą również świadczenia dodatkowe, w tym w szczególności: 1) Pozyskanie, nabycie i dostarczenie na miejsce realizacji zamówienia (teren budowy) niezbędnych materiałów i urządzeń budowlanych, narzędzi lub innego rodzaju sprzętu i maszyn do wykonania robot budowalnych składających się na przedmiot niniejszego zamówienia; 2) Dobór i utrzymywanie odpowiedniego personelu do realizacji niniejszego zamówienia, w tym zapewnienie kierującego pracami projektowymi, kierownika budowy oraz kierowników branż (elektrycznej i sanitarnej, posiadających uprawnienia we wskazanym zakresie bez ograniczeń, przy czym obowiązki kierownika branży elektrycznej czy sanitarnej pełnić może również ta sama osoba, która sprawować będzie funkcje kierownika budowy); 3) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej; 4) Uzyskanie dla Zamawiającego niezbędnych decyzji i pozwolenia na użytkowanie obiektu jeżeli takie będzie wymagane zgodnie z obowiązującym prawem; 5) Udzielenie Zamawiającemu: a) minimum 48 miesięcznej gwarancji na dokumentację projektową i kosztorysową, licząc od daty dokonania odbioru końcowego. b) minimum 60 miesięcznej gwarancji wykonanych w ramach niniejszego zamówienia robót budowlanych, jak również wbudowanych, zainstalowanych lub w inny sposób zastosowanych materiałów i urządzeń budowlanych. 6) Usuwanie wszystkich wad i usterek z tytułu udzielonej gwarancji jakości oraz w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. 5. W zakres (przedmiot) niniejszego zamówienia wchodzą czynności, które mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Zamawiający - stosownie do art. 29 ust. 3a oraz art. 36 ust. 8a lit c) ustawy PZP – podaje, iż wyznaczony przez niego zakres (rodzaj) czynności zamówienia, polegający na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy, określają postanowienia § 4a wzoru umowy o zamówienie, o którym to wzorze mowa jest w dziale XV ust. 1 SIWZ (Wzór Umowy). 6. Szczegółowy rodzaj i zakres (w tym rozmiar) leżących po stronie Wykonawcy świadczeń dodatkowych składających się (obok robót budowlanych) na przedmiot niniejszego zamówienia, jak też warunki ich realizacji, w tym – w wykonaniu art. 36 ust. 8a lit a) i b) ustawy PZP - środki dokumentowania i kontroli spełniania obowiązku zatrudnienia, o którym mowa w ust. 4 niniejszego działu, jak też sankcji umownych z tytułu niespełnienia tych wymagań - zawiera Wzór Umowy. 7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcy. Szczegóły dotyczące podwykonawstwa przy realizacji niniejszego zamówienia podaje Wzór Umowy, w tym w szczególności znajdujące się tam postanowienia § 2. 8. W wykonaniu art. 36 ust. 2 pkt 11 ustawy PZP Zamawiający podaje, iż: 1) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których nie spełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń, o których mowa w art. 143b ust. 3 ustawy PZP lub sprzeciwu, o którym mowa w art. 143b ust. 6 ustawy PZP - podają postanowienia § 2 Wzoru Umowy; 2) Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu – podają postanowienia § 2 ust. 5 Wzoru Umowy. 9. Zamawiający w niniejszym postępowaniu: 1) Nie czyni zastrzeżeń, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy PZP; 2) Nie stawia żądania, o którym mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy PZP), z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej. 10. Postanowienie ust. 9 pkt 2) niniejszego działu nie dotyczy sytuacji, kiedy Wykonawca - w wykonaniu uprawnień działu VI ust. 4 SIWZ - wykazuje spełnienie określonego w dziale VI ust. 2 SIWZ warunku udziału w niniejszym postępowaniu zasobami innego podmiotu (nazywanych w dziale VI ust. 4 SIWZ PODMIOTEM TRZECIM/PODMIOTAMI TRZECIMI). [Informacja dodatkowa] 11. Podając powyższe, Zamawiający stosownie do art. 67 ust. 1a ustawy PZP, informuje również, iż w dziale XVII SIWZ wskazany został ewentualny zakres oraz warunki udzielenia zamówień (robót budowlanych) wykraczających za zakres niniejszego zamówienia (i nie stanowiących przedmiotu niniejszego postępowania), podlegających ewentualnemu udzieleniu na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, przy czym zgodnie z informacją podaną w dziale XVII ust. 5 SIWZ ewentualne udzielenie takich zamówień jest prawem (a nie obowiązkiem) Zamawiającego. Tak Wykonawcy, jak i Zamawiającemu nie służy roszczenie o ich udzielenie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2) Gwarancjach bankowych; 3) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089); 5) W pieniądzu, wpłaconym przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Santander Bank Polska S.A. Oddział w Szczecinie Nr rachunku: 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242 z zalecanym dopiskiem według następującego wzoru: wadium w przetargu ZP/R/BG/344/2018/19 - II. 3. Pod rygorem odrzucenia oferty wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. Wadium musi być wniesione na czas nie krótszy niż termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu (termin ten określają postanowienia działu XII ust. 1 SIWZ). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu uważać się będzie za wniesienie z chwilą kiedy kwota wadium znajdzie się (zostanie uznana na) rachunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 5) niniejszego działu. 5. Treść uprawnień Zamawiającego wynikająca z dokumentu wadium wniesionego w formach wskazanych w ust. 2 pkt 1) – 4) niniejszego działu musi wskazywać na niniejsze postępowanie i umożliwiać spieniężenie wadium na pełną kwotę, bezwarunkowo i nieodwołalnie na pierwsze żądanie zgłoszone przez Zamawiającego (dopuszcza się również wymaganie zgłoszenia żądania w formie pisemnej) w terminie związania ofertą, przy zajściu przynajmniej jednej z okoliczności wskazanych w ust. 6 i 7 niniejszego działu. Jeżeli dokumenty wadium wniesionego w formach wskazanych w ust. 2 pkt 1) – 4) niniejszego działu sporządzone są w języku innym niż polski, należy do nich dołączyć ich tłumaczenie na język polski. 6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi podpisania Umowy o zamówienie na warunkach określonych w jego ofercie; 2) Wykonawca nie wniósł, wymaganego na podstawie działu XIV SIWZ, zabezpieczenia należytego wykonania umowy (Umowy o zamówienie); 3) Zawarcie z Wykonawcą, którego oferta została wybrana Umowy o zamówienie stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie tego Wykonawcy. 7. Niezależnie od postanowień ust. 6 niniejszego działu, Zamawiający, na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy PZP, zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Z zastrzeżeniem wynikającym z postanowień ust. 6 i 7 niniejszego działu, Zamawiający zwróci Wykonawcy wadium wniesione w niniejszym postępowaniu na podstawie i na zasadach określonych w art. 46 ust. 1, 1a., 2 i 4 ustawy PZP. 9. Postanowienia niniejszego działu będą miały zastosowanie również w sytuacji wskazanej w art. 46 ust. 3 ustawy PZP, z tym, że termin do wniesienia wadium określi Zamawiający w żądaniu do ponownego wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, który, stosownie do uprawnienia wskazanego w dziale VI ust. 4 SIWZ, w dokumentach składanych wraz z ofertą (stosownie do postanowień ust. 2 niniejszego działu) wskazał, iż polega na zdolnościach PODMIOTU TRZECIEGO przy wykazywaniu spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu określonego w dziale VI ust. 2 SIWZ, obowiązany będzie również przedłożyć Zamawiającemu wraz z ofertą dowód/dowody, że realizując niniejsze zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego PODMIOTU TRZECIEGO, w szczególności zobowiązanie danego PODMIOTU TRZECIEGO do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia. Z przedstawionych dowodów powinno w szczególności jednoznacznie wynikać, że dany PODMIOT TRZECI zrealizuje niniejsze zamówienie w zakresie minimum wymaganym dla niego w dziale VI ust. 4 pkt 2) SIWZ jako podwykonawca Wykonawcy. Przedkładane Zamawiającemu - w wykonaniu postanowień powyższych niniejszego ustępu dokumenty powinny uwzględniać, iż oczekiwanym przez Zamawiającego celem ich przedłożenia jest wykazanie (udowodnienie), że Wykonawca ten na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia będzie miał zagwarantowany rzeczywisty (realny) dostęp do posiadanych przez PODMIOT TRZECI zasobów (zdolności) oraz, że zdolności te, poprzez zaangażowanie danego PODMIOTU TRZECIEGO do realizacji Umowy o zamówienie z niniejszego przetargu w sposób i w zakresie dla niego wymaganym w dziale VI ust. 4 pkt 2) SIWZ, umożliwią Wykonawcy należyte wykonanie niniejszego zamówienia. 2. Po otwarciu ofert, w terminie wskazanym art. 24 ust. 11 ustawy PZP (tj. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu, o którym mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP) każdy Wykonawca składa oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokument bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wskazane dokumenty są składane na okoliczność braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP i są dokumentami, o których mowa w § 5 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). W myśl art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, Wykonawcy, którzy złożą odrębne oferty w niniejszym postępowaniu, a przynależą do tej samej grupy kapitałowej, podlegają wykluczeniu, jeżeli wskazanymi powyżej dokumentami lub informacjami, przedkładanymi Zamawiającemu, w związku z oświadczeniem o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, nie wykażą (nie udowodnią) Zamawiającemu, że istniejące pomiędzy nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. Oświadczenie w przedmiocie przynależności do grupy kapitałowej (jak też ewentualnie składane dokumenty bądź informacje na okoliczność potwierdzenia, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu) podlegają złożeniu na adres (miejsce) doręczeń wskazane w dziale III ust. 5 SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach