Przetargi.pl
Wykonanie pomieszczeń klasowych Szkoły Podstawowej w Grzędzicach z kontenerów.

Gmina Stargard ogłasza przetarg

 • Adres: 73-110 Stargard, ul. Rynek Staromiejski
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 915 613 410 , fax. 915 613 411
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stargard
  ul. Rynek Staromiejski 5
  73-110 Stargard, woj. zachodniopomorskie
  tel. 915 613 410, fax. 915 613 411
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina.stargard.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie pomieszczeń klasowych Szkoły Podstawowej w Grzędzicach z kontenerów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowo- kosztorysowej pomieszczeń klasowych Szkoły Podstawowej w Grzędzicach z kontenerów w oparciu o załączony do siwz nr GKI.271.82.2019.G.Ch. Program Funkcjonalno- Użytkowy zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji. Szczegółowy zakres robót i sposób wykonania zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno- Użytkowym (złącznik nr 15 do siwz). Przedmiotowe zadanie realizowane będzie zgodnie z Programem funkcjonalno użytkowym, niniejszą SIWZ oraz sztuką budowlaną i technologią wykonania. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego określone są szczegółowo w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Lokalizacja zadania inwestycyjnego: Nr geod. 238/2 obręb Grzędzice, gmina Stargard, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 30 00,00 zł w terminie do 9 sierpnia 2019 r. do godz.14.00. Wadium wnoszone jest w formach określonych art.45 ust.6 ustawy: 1) poręczenia i gwarancje – jako zawartość oferty; w przypadku pieniądza - przelewem na konto Urzędu Gminy w Stargardzie – Bank Pekao S.A. I Oddział w Stargardzie nr 42 1240 3901 1111 0000 4216 5187. 2) Zamawiający przyjmuje, że dochowany będzie termin wniesienia wadium – jeżeli najpóźniej 9 sierpnia 2019 r. do godz. 14:00 środki wpłyną na rachunek bankowy Zamawiającego (uznany zostanie rachunek). Obowiązkiem Wykonawcy jest dbałość o właściwy, odpowiednio wczesny, termin dokonania zlecenia przelewu; 3) poręczenia, gwarancje lub weksle winny być wystawione na okres nie krótszy niż okres związania ofertą - do dnia w którym upływa 30 dni od daty otwarcia ofert (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert dzień – dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem pierwszym związania); 4) w przypadku przelewu do oferty należy załączyć kserokopię przelewu oraz informację o numerze konta bankowego, na który należy zwrócić wadium; 5) dokument przelewu winien być opisany (wadium, nazwa zadania), 6) do zwrotu i utraty wadium stosuje się odpowiednio art. 46 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dowód wniesienia wadium. 2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp: oświadczenie o przynależności lub braku przynależności z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu, do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. poz. 369 z późn. zm.) (według wzoru stanowiącego załącznik 6 do SIWZ). W przypadku przynależności z innym wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca przedkłada dowody, że powiązania te nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach