Przetargi.pl
Zagospodarowanie Rynku w Górze Św. Anny

Gmina Leśnica ogłasza przetarg

 • Adres: 47-150 Leśnica, ul. 1 Maja
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4615281
 • Data zamieszczenia: 2019-06-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Leśnica
  ul. 1 Maja 9
  47-150 Leśnica, woj. opolskie
  tel. 77 4615281
  REGON: 53141333700000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie Rynku w Górze Św. Anny
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zagospodarowanie Rynku w Górze Św. Anny na którą składa się w szczególności: Obszar A 1.Roboty rozbiórkowe - rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, rozebranie krawężników wraz podbudową, 2.Wykonanie nawierzchni - roboty pomiarowe, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszyw ( tłuczeń bazaltowy), 3.Wykonanie warstwy podsypkowej, 4.Nawierzchnie z płyt kamiennych granitowych, kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej , 5.Oznakowanie pionowe i poziome. 6.Roboty instalacyjne elektryczne. (zgodnie z przedmiarem ) Obszar B 1.Roboty rozbiórkowe - rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, nawierzchni z kostki betonowej, krawężników , ław z betonu 2.Wykonanie nawierzchni - roboty pomiarowe, ,profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszyw ( tłuczeń bazaltowy), 3.Wykonanie warstwy podsypkowej, 4.Wycinka drzew i krzewów liściastych i iglastych, 5.Wykonanie elementów małej architektury –Schody S-O1, 7.Wykonanie murków oporowych żelbetowych, 8.Dostawa i montaż ławek drewnianych na murkach oporowych, 9.Styki Rynek 10.Oznakowanie pionowe i poziome.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 44000 PLN. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje określonych wymagań. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony i podpisany druk oferty – Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji, - szczegółowy kosztorysy ofertowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach