Przetargi.pl
Wykonanie remontów nawierzchni jezdni drogi krajowej nr 38 na terenie Rejonu w Kędzierzynie-Koźlu Oddziału w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w okresie do 31.12.2020r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4016344; 4545505, 4016330 , fax. 077 4544468
 • Data zamieszczenia: 2019-06-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
  ul. Niedziałkowskiego 6
  45-085 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4016344; 4545505, 4016330, fax. 077 4544468
  REGON: 01751157500147
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontów nawierzchni jezdni drogi krajowej nr 38 na terenie Rejonu w Kędzierzynie-Koźlu Oddziału w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w okresie do 31.12.2020r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie remontów nawierzchni jezdni drogi krajowej nr 38 na terenie Rejonu w Kędzierzynie-Koźlu Oddziału w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zakres robót obejmujem.in.: - Zorganizowanie i zabezpieczenie robót, w tym oznakowanie, - Rozbiórkę warstw konstrukcji lub nawierzchni mechanicznie lub przez frezowanie na wymaganą przez Inżyniera głębokość, - Obcięcie i odkucie krawędz, - Oczyszczenie i skropienie krawędzi i dna pod ułożenie nowej warstwy konstrukcji, - Ułożenie nowych warstw konstrukcyjnych, w szczególności nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego lub SMA itp, z transportem masy z wytwórni, - Remonty interwencyjne z masy z recyklera, masy na zimno mas mineralno-emulsyjnych z transportem materiału, - Wykonanie podbudowy bitumicznej oraz podbudowy z kruszywa przy wykonywaniu remontów nawierzchni, - Wyrównanie istniejących konstrukcji masą bitumiczną i wykonanie warstw wiążących, - Wzmocnienie istniejących konstrukcji geosiatkami, - Załadunek, transport i wbudowanie frezowin w pobocze, zjazdy itp. z zagęszczeniem w odległości do 20 km od miejsca wykonywanego remontu lub odwóz frezowin na składowisko wskazane przez Zamawiającego na odległość do 20 km. - Utylizację wszelkich odpadów pochodzących z remontów, - Wykonanie oznakowania poziomego cienko lub grubowarstwowego po wykonaniu remontów nawierzchni jezdni, - Regulację urządzeń obcych z wymianą elementów, - Przywrócenie terenu do użytkowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 60 000,00 PLN (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 2) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza z wyjątkiem poświadczenia za zgodność dokumentów z KRS które mogą być poświadczone przez wykonawcę) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 3) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. Oryginał gwarancji lub poręczenia sporządzony w języku obcym składany jest wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach