Przetargi.pl
Zadanie 1: Remont obiektów technologicznych na terenie Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie. Zadanie 2: Wymiana odcinków sieci ciepłowniczej i sieci ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją na terenie Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie. Zadanie 3: Remont kapitalny konstrukcji stalowej mostu i zgarniacza oraz roboty naprawcze konstrukcji żelbetowej osadnika wstępnego (ob. 06b) na terenie Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie

Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 42-202 Częstochowa, Srebrna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48343618986 , fax. +48343619070
 • Data zamieszczenia: 2019-06-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A.
  Srebrna 172/188
  42-202 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. +48343618986, fax. +48343619070
  REGON: 15208264900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wartasa.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Akcyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zadanie 1: Remont obiektów technologicznych na terenie Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie. Zadanie 2: Wymiana odcinków sieci ciepłowniczej i sieci ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją na terenie Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie. Zadanie 3: Remont kapitalny konstrukcji stalowej mostu i zgarniacza oraz roboty naprawcze konstrukcji żelbetowej osadnika wstępnego (ob. 06b) na terenie Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 1: Remont obiektów technologicznych na terenie Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie. Zadanie 2: Wymiana odcinków sieci ciepłowniczej i sieci ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją na terenie Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie. Zadanie 3: Remont kapitalny konstrukcji stalowej mostu i zgarniacza oraz roboty naprawcze konstrukcji żelbetowej osadnika wstępnego (ob. 06b) na terenie Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie. Szczegółowy zakres zamówienia dal zadania 1, 2, 3 został opisany w poszczególnych częściach ogłoszenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Obowiązek wpłaty wadium. Przystępując do przetargu nieograniczonego Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: Zadanie 1 - 2 500,00 zł, Zadanie 2 - 2 000,00 zł, Zadanie 3 - 2 500,00 zł. 2. Forma wniesienia wadium: a) pieniądz, b) poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancja ubezpieczeniowa, d) gwarancja bankowa, e) poręczenie udzielane przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Termin wnoszenia wadium w pieniądzu upływa w dniu złożenia oferty o godzinie 09:30 z tym jednak, że za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto Zamawiającego. Inne dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp powinny być dołączone do oferty. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego na konto: Bank Handlowy w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa Nr rachunku: 92 1030 1508 0000 0008 1829 7009. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Przedłużenie terminu składania ofert spowoduje, że wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie w/w ustaleń będą podlegały odpowiednio nowym terminom. 7. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub w tym również na przedłużony okres związania ofertą. 8. Zwrot wadium. 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) który został wykluczony z postępowania, c) którego oferta została odrzucona. 3) Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczona z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczny ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia odwołania. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o których mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi dalszego udziału w postępowaniu lub podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełnienia tego warunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach