Przetargi.pl
Zabezpieczenie skarpy wraz z remontem odwodnienia w m. Lipnica Dolna w ciągu drogi woj. nr 966

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach ogłasza przetarg

 • Adres: 32-400 Myślenice, ul. Drogowców 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 2721788 , fax. 012 2741416
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach
  ul. Drogowców 2 2
  32-400 Myślenice, woj. małopolskie
  tel. 012 2721788, fax. 012 2741416
  REGON: 00005888900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zabezpieczenie skarpy wraz z remontem odwodnienia w m. Lipnica Dolna w ciągu drogi woj. nr 966
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie skarpy wraz z remontem odwodnienia w m. Lipnica Dolna w ciągu drogi woj. nr 966 w km 0+625 odc. 240 polegające na wykonaniu robót budowlanych w zakresie: - wykonanie narzutu kamiennego luzem - 160 m3, - wykona
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112309
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.000,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj. 1) wykażą się doświadczeniem: w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, rzetelnie i należycie zrealizowali co najmniej jedno zamówienie polegające na zabezpieczeniu skarpy lub przepustu koszami siatkowo-kamiennymi, 2) maja do dyspozycji kierownika robót, posiadającego stosowne do zakresu zamówienia uprawnienia budowlane (drogowe lub melioracyjne) lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 Ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o wymagane w cz. III SIWZ dokumenty. Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania . Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 4. Wymagania postawione przez Zamawiającego Wykonawcy, musi spełniać każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym warunki w zakresie: sytuacji ekonomiczno-finansowej, doświadczenia, potencjału technicznego i osób mogą spełniać wspólnie. 5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawią umowę regulującą współpracę Wykonawców.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy składając ofertę na formularzu wg wzoru - zał. nr 2 SIWZ wraz z kosztorysem ofertowym wg wzoru - zał. nr 2.1, zobowiązani są złożyć następujące dokumenty: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru zał. nr 3 SIWZ. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, potwierdzający spełnianie warunku o którym mowa w pkt. II SIWZ z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - wg wzoru zał. nr 4 SIWZ. 4. Wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (kierownik robót), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczeni i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, potwierdzający spełnianie warunku o którym mowa w pkt. II SIWZ - wg wzoru zał. nr 5 SIWZ. 5. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt III.4 SIWZ Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 6. Dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (ujęte w Wykazie osób), posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118), w szczególności: - decyzję w sprawie nadania uprawnień budowlanych - wpis do właściwej organizacji samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem z określonym w nim terminem ważności. 7. Dowód wpłaty wadium. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą Pełnomocnictwo dla pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawidłowości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje przepisy § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Miejsce publikacji: Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 605 ze zmianą Dz. U . z 2008 r Nr 188, poz. 1155.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdw.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach