Przetargi.pl
Zabezpieczenie osuwiska wraz z drogą ul. Moniuszki w km 0 + 180 do 0+380 w Makowie Podhalańskim.

Gmina Maków Podhalański ogłasza przetarg

 • Adres: 34-220 Maków Podhalański, ul. Szpitalna 3
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8771508 w. 35 , fax. 033 8771522
 • Data zamieszczenia: 2013-03-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Maków Podhalański
  ul. Szpitalna 3 3
  34-220 Maków Podhalański, woj. małopolskie
  tel. 033 8771508 w. 35, fax. 033 8771522
  REGON: 55215849630000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.makow-podhalanski.um.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zabezpieczenie osuwiska wraz z drogą ul. Moniuszki w km 0 + 180 do 0+380 w Makowie Podhalańskim.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotemzamówienia jest zabezpieczenie osuwiska wraz z drogą ul. Moniuszki w km 0+180 do0+380 w Makowie Podhalańskim, zakres prac obejmuje : wykonanie kotwionej konstrukcji oporowej, wybudowanie sieci odwadniającej, remont drogi, wykonanie kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej, w tym : -wykonanie wykopów , zjazdów dla sprzętu , półek roboczych oraz pozostałych prac makroniwelacyjnych , - uporządkowanie stosunków gruntowo-wodnych wraz z wykonaniem nowych elementów na skarp[e w strefie aktywnej osuwiska , -wykonanie wzdłuż części aktywnej części osuwiska kotwionej konstrukcji oporowej z wykorzystaniem pali zbrojonych grubościennych rurami stalowymi i zwieńczonych oczepem żelbetowym - rozbiórka nawierzchni korpusu drogowego oraz pozostałych elementów wyposażenia drogi , - wykonanie kanalizacji deszczowej pod wymienianą konstrukcję drogi - wykonanie drenażu wzdłuż konstrukcji oporowej , -wymiana gruntu pod konstrukcje drogi , -wymiana konstrukcji drogi z położeniem nawierzchni asfaltowej i urządzeń odprowadzających wodę , -wymiana nawierzchni jezdni i pobocza - przebudowa sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej , - uporządkowanie terenu prac Szczegółowy zakres prac określa zatwierdzona dokumentacja projektowo-budowlana .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112309
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagane wniesienie wadium w kwocie 30 000,00 PLN.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.makow-podhalanski
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach