Przetargi.pl
Stabilizacja osuwiska wraz z zabezpieczeniem ul. Chłodnej w km 0+310-0+710 i ul. Leszczynowej w km 0+170-0+450 w Grybowie

Burmistrz Miasta Grybów ogłasza przetarg

 • Adres: 33-330 Grybów, Rynek 12
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 4450140 , fax. 018 4450202
 • Data zamieszczenia: 2012-04-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Grybów
  Rynek 12 12
  33-330 Grybów, woj. małopolskie
  tel. 018 4450140, fax. 018 4450202
  REGON: 00052779900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grybow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Stabilizacja osuwiska wraz z zabezpieczeniem ul. Chłodnej w km 0+310-0+710 i ul. Leszczynowej w km 0+170-0+450 w Grybowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem stabilizacji osuwiska wraz z zabezpieczeniem ul. Chłodnej i ul. Topolowej w Grybowie. 3.2. Szczegółowy zakres zadania opisany został w: 3.2.1. Przedmiarze robót. 3.2.2. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 3.2.3. Projekcie budowlanym. 3.2.4. Projekcie wykonawczym. 3.3. Wykonawca na własny koszt umożliwi dostęp do wszystkich obiektów znajdujących się w obszarze budowy na poziomie umożliwiającym ich dotychczasowe funkcjonowanie W tym celu wykonawca uzgodni z właścicielami w/w obiektów dostęp podczas trwania prac. 3.4. Zamawiający ustala co następuje: 3.4.1. Załączony do SIWZ przedmiar robót, ma charakter pomocniczy i informacyjny - jest wyłącznie informacją do obliczenia i podania ceny ryczałtowej. 3.4.2. Wykonawca faktem złożenia oferty (w przypadku jej wyboru też w konsekwencji jej złożenia - faktem zawarcia umowy) w tym postępowaniu potwierdza, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy dostarczoną dokumentacją projektową i przedmiarem robót - należy przyjąć, że prawidłowo określono zakres robót w projektach budowlano - wykonawczych. 3.4.3. Ustalona w tym postępowaniu przez Zamawiającego cena ryczałtowa polega na tym, że wynagrodzenie wykonawcy określa się z góry, po przeprowadzeniu przez wykonawcę wewnętrznej analizy kosztów wykonania robot budowlanych objętych projektem budowlanym, jest zestawieniem elementów poddanych własnej wycenie dla zaoferowania ceny ryczałtowej. Jest to wynagrodzenie za całość robót budowlanych w jednej sumie pieniężnej - wartości globalnej. 3.4.4. Wykonawca deklarując w ofercie wolę wykonania robót zgodnie z przekazaną dokumentacją budowlano - wykonawczą akceptuje jej zawartość a to z kolei pozbawia go możliwości żądania zapłaty za roboty konieczne aby zrealizować całość robót a nie w pełni określone w przedmiarze. Ustalona cena ryczałtowa oferty w tym postępowaniu obejmuje także ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 3.4.5. Gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w załącznikach do Specyfikacji pojawia się znak towarowy, patent lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie powinny być uwzględniane jako definicje standardu a nie jako określone marki zastosowane w projekcie. 3.4.6. Na okres realizacji inwestycji pn. Stabilizacja osuwiska wraz z zabezpieczeniem ul. Chłodnej w km 0+310-0+710 i ul. Leszczynowej w km 0+170-0+450 w Grybowie Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu organizacji ruchu dla ulic, w obrębie których prowadzone będą prace budowlane. Projekt ten powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty z tego tytuły ponosi Wykonawca. 3.4.7. Ewentualne koszty na rzecz poszczególnych Zarządców Dróg w związku z zajęciem pasa drogowego w całości ponosi Wykonawca. 3.4.8. Jeżeli w toku wykonywania robót zajdzie konieczność usunięcia (wywiezienia) elementów, które posiadają wartość użytkową, materialną, to Wykonawca wykona to w porozumieniu z właścicielem gruntu. 3.5. Finansowanie zadania: 3.5.1. Zadanie finansowane jest ze środków pochodzących z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w ramach otrzymanej dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 3.5.2. Płatności będą regulowane na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo - finansowego prac, który powinien uwzględniać następujące uwagi: 3.5.2.1. Pierwsza płatność nastąpi po wykonaniu minimum 30% zakresu rzeczowego zadania potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, lecz nie wcześniej niż 60 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy z Zamawiającym. 3.5.2.2. Ostatnia płatność nastąpi po całkowitym zakończeniu zadania i nie może być ona kwotowo mniejsza niż 30% wartości całej oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112309
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.grybow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach