Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Garbarskiej w Wieliczc

Gmina Wieliczka ogłasza przetarg

 • Adres: 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 2781294 , fax. 012 2786860
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wieliczka
  ul. Powstania Warszawskiego 1 1
  32-020 Wieliczka, woj. małopolskie
  tel. 012 2781294, fax. 012 2786860
  REGON: 35155536400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wieliczka.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Garbarskiej w Wieliczc
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Garbarskiej - tj. rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych - 267 m2 ,wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV - 36 mb , sączki podłużne - 430 m , wykonanie podbudowy i nawierzchni asfalto
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332520
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy : 1.Spełniają warunki art. 22 ust. l i nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art.24 ust.1 i 2ustawy PZP. 2.spełniają warunki określone w siwz, 3.wykonali w ciągu ostatnich 5 lat , co najmniej 1 robotę polegającą na remoncie, wykonaniu nowej nawierzchni drogowej lub ciągów pieszych o nawierzchni tłuczniowej o wartości co najmniej 100 000 zł. 4. na wykonane roboty udzielą min. 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Karta tytułowa oferty. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22.ust.1 i że nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające , że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków , opłat lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu , wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznej lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające , że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu , wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością co najmniej 100 000 zł robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Kosztorys ofertowy. Wykaz podwykonawców wraz ze wskazaniem tej części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Oświadczenie o udzielonej gwarancji i rękojmi.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wieliczka.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach