Przetargi.pl
Odwodnienie alejek Cmentarza Rakowickiego z modernizacją nawierzchni

Zarząd Cmentarzy Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 26
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6199940 , fax. 012 6199990
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Cmentarzy Komunalnych
  ul. Rakowicka 26 26
  31-510 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6199940, fax. 012 6199990
  REGON: 35056154600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zck-krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odwodnienie alejek Cmentarza Rakowickiego z modernizacją nawierzchni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji opadowej wraz z modernizacją nawierzchni alejek po kanale, na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie na podstawie dokumentacji projektowej i przedmiarów robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324518
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy: 1. Spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, 2. Nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, 3. Posiadający odpowiednie doświadczenie, tj. Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonali co najmniej 2 roboty budowlane o profilu: kanalizacja deszczowa lub sanitarna i charakterystyce technicznej zbliżonej do objętej niniejszym zamówieniem o łącznej wartości 300 000,00 zł oraz (w okresie j.w.) co najmniej 2 roboty drogowe o nawierzchni brukowej i z asfaltu lanego modyfikowanego, o łącznej wartości 300 000,00 zł. 4. Dysponujący pracownikami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania pracami budowlanymi w zakresie sieci kanalizacyjnych i robót drogowych wraz z aktualnym zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 5. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na minimum 300 000,00 zł w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w SIWZ, potwierdzających, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Specyfikacji) albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 A do Specyfikacji), 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy wykaz minimum dwóch robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - to w tym okresie, o profilu: kanalizacja deszczowa lub sanitarna i charakterystyce technicznej zbliżonej do objętej niniejszym zamówieniem o łącznej wartości 300 000,00 zł oraz (w okresie j.w.) co najmniej dwóch robót drogowych o nawierzchni brukowej i z asfaltu lanego modyfikowanego, o łącznej wartości 300 000,00 zł., z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, wg tabeli stanowiącej załącznik nr 4 do specyfikacji, 6. Dokumenty potwierdzające, że roboty wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt. 5, zostały wykonane należycie, 7. Dokumenty potwierdzające że Wykonawca dysponuje pracownikami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania pracami budowlanymi w zakresie sieci kanalizacyjnych i robót drogowych oraz aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego, 8. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest aktualnie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 300 000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ww.cmentarze.kraków.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach