Przetargi.pl
Malowanie klatek schodowych w zasobach komunalnych administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 4
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6233191 , fax. 032 6230058
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
  ul. Garncarska 4 4
  32-500 Chrzanów, woj. małopolskie
  tel. 032 6233191, fax. 032 6230058
  REGON: 12028897900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chrzanow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Malowanie klatek schodowych w zasobach komunalnych administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiot zamówienia dotyczy zadania pn. Malowanie klatek schodowych w zasobach komunalnych administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: Opis poszczególnych części zamówien
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454421008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca najpóźniej w dniu składania ofert, przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium, w wysokości: a)1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zero złotych 00/100) dla części nr 1 b)500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) dla części n
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1.Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. a)wykażą odpowiednio dla: części nr 1 - iż wykonali z należytą starannością co najmniej jedną robotę malarską o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł brutto, części nr 2 - iż wykonali z należytą starannością co najmniej jedną robotę malarską o wartości nie mniejszej niż 20.000,00 zł brutto; b)dysponują osobową zdolną do wykonania zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Warunki przedstawione w pkt 2 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełnić łącznie. 3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1-10 i 2 pkt 1-4 ustawy PZP. A. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z metodą 0 - 1, tj. nie spełnia lub spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 5 SIWZ i dołączonych do oferty. B. Wykonawcy niespełniający powyższych warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z niniejszego postępowania lub ich oferty zostaną odrzucone.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione lub upoważnione przez Wykonawcę Formularz ofertowy sporządzony według załącznika nr 1 do specyfikacji 2.Pełnomocnictwo dołączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, czyli uczestników konsorcjum. 3.Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu określonych w SIWZ oraz w art. 22 ustawy PZP, jak również nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP - załącznik nr 1 do formularza ofertowego W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie, dotyczy to każdego z nich. 4.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie, dotyczy to każdego z nich. 5.W celu potwierdzenia spełniania warunku zawartego w pkt V p. pkt 2 lit a) specyfikacji Wykonawca przedłoży odpowiednio dla każdej części przedmiotu zamówienia na którą składa ofertę: wypełniony i podpisany wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz odbiorców, jak również załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - załącznik nr 2a do formularza ofertowego - dla części 1; załącznik nr 2b do formularza ofertowego - dla części 2; 6.W celu potwierdzenia spełniania warunku zawartego w pkt V p. pkt 2 lit b) specyfikacji Wykonawca przedłoży aktualne dokumenty osoby, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z potwierdzoną za zgodność kopią jej uprawnień właściwą dla funkcji, którą ma pełnić oraz kopią wpisu w zakresie jej przynależności do właściwej Izby Zawodowej. 7.Kosztorys ofertowy, sporządzony zgodnie z zasadami kosztorysowania robót na podstawie dołączonych do specyfikacji materiałów, odpowiednio dla każdej części przedmiotu zamówienia 8.Informacja o zakresie robót, których wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom, sporządzona według załącznika nr 3 do formularza ofertowego. Dokument niewymagany w przypadku gdy wykonawca nie przewiduje powierzenia części zamówienia podwykonawcom. 9.Podpisany przez osoby uprawnione projekt umowy - załącznik nr 2a oraz 2b do specyfikacji, fakultatywnie 10.Dowód wniesienia wadium. W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia wadium należy wnieść w sposób wyodrębniony, z wyraźnym wskazanie kwoty wadium i części, której ona dotyczy. 11.W przypadku gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, w miejsce dokumentu, o których mowa w pozycji 4 wykazu, zobowiązany jest przedłożyć dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zgodnie z § 2 Rozporządzenia PRM z dn. 19.05.06r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawców oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chrzanow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach