Przetargi.pl
Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Żarkach

Zespół Ekonomiczno-Admnistracyjny Szkół i Przedszkoli w Libiążu ogłasza przetarg

 • Adres: 32-590 Libiąż, ul. Paderewskiego 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 32 6271841, 32 6165028 , fax. 32 6271841, 32 6165028
 • Data zamieszczenia: 2016-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Ekonomiczno-Admnistracyjny Szkół i Przedszkoli w Libiążu
  ul. Paderewskiego 2 2
  32-590 Libiąż, woj. małopolskie
  tel. 32 6271841, 32 6165028, fax. 32 6271841, 32 6165028
  REGON: 12304395900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zeasip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Żarkach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania p.n.: Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Żarkach. 2.Zakres robót obejmuje w szczególności: -malowanie 2 klatek schodowych;-modernizację stolarki drzwiowej; -malowanie korytarzy parteru, I piętra, II piętra;-modernizację sanitariatów - branża sanitarna;-modernizację sanitariatów - branża budowlana; -wykonanie instalacji c.w.u. z cyrkulacją z kotłowni do sanitariatów oraz sali gimnastycznej;-malowanie małej sali gimnastycznej; -modernizację szatni;-modernizację ślusarki drzwiowej aluminiowej wiatrołapu; -wywóz oraz utylizację gruzu. Szczegółowy zakres robót określają: przedmiar robót - załącznik nr 7 do SIWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 8 do SIWZ. 3.Miejsce wykonania zamówienia: Zespół Szkół w Żarkach, ul. Astronautów 3, 32 593 Żarki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454421008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 6 000,00 zł. 1.1.Wadium może być wniesione w:a) pieniądzu,b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;c) gwarancjach bankowych,d) gwarancjach ubezpieczeniowych;e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 z późn. zm.). 1.2.Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 31.03.2016 r., o godzinie 15:00. 2.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący rachunek bankowy nr: 56 1240 4155 1111 0010 6067 8578 z dopiskiem: Wadium na zadanie p.n.: Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Żarkach, oraz wskazać w ofercie numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium. Uwaga: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 2.1.Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 2.2.Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 2.3.Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2.4.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 2.5.Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt 2.2. niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 2.6.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: a)jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, b)jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: -odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,-zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zeasip.pl (BIP)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach