Przetargi.pl
Remont pomieszczeń w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie przy ul. Siemiradzkiego 24

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-571 Kraków, ul. Mogilska 109
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6154860, 6154862 , fax. 012 6154887; 6154219
 • Data zamieszczenia: 2016-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
  ul. Mogilska 109 109
  31-571 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6154860, 6154862, fax. 012 6154887; 6154219
  REGON: 35108157000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malopolska.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie przy ul. Siemiradzkiego 24
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie przy ul. Siemiradzkiego 24, w podziale na zadania: 1)Zadanie nr 1: remont pomieszczeń w budynkach nr 1, nr 2, nr 6 i nr 7 Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, ul. Siemiradzkiego 24. Zakres zamówienia obejmuje malowanie pomieszczeń, montaż rolety antywłamaniowej na drzwi wejściowe, wymianę kurtyny powietrznej nad drzwiami wejściowymi, wymianę urządzeń sanitarnych w sanitariatach, wymianę opraw oświetleniowych, wymianę wykładzin PCV w pomieszczeniach biurowych. 2)Zadanie nr 2: remont wentylacji w pomieszczeniach szatni oraz wymiana zamknięć studzienek kanalizacyjnych na szczelne w pomieszczeniach budynków nr 1 i nr 7 Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, ul. Siemiradzkiego 24. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy: -projektu wykonawczego remontu instalacji wentylacji w pomieszczeniach szatni w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia - w 3 egz. i wersji elektronicznej. -kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą tzw. szczegółową w 1 egz. i wersji elektronicznej w 1 egz. -remontu w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową. UWAGA: Koszt dokumentacji należy wliczyć w cenę oferty poprzez doliczenie do kosztów ogólnych. UWAGA: Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczeń objętych zamówieniem. Termin wizji wyznacza się na dzień 25.02.2016 r. o godz. 11:00. Zbiórka uczestników wizji - recepcja w budynku KMP w Krakowie, ul. Siemiradzkiego 24. 2.Prace będą realizowane w czynnym obiekcie w godz. 7:00-16:00 lub w innych termiach po wcześniejszym uzgodnieniu z użytkownikiem budynku. 3.Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji do zapewnienia wykonywania czynności konserwacyjnych oraz przeglądów zgodnie z wymogami i zaleceniami określonymi przez producenta (m.in. w instrukcjach, dokumentacji techniczno-ruchowej, kartach gwarancyjnych itp.) wszystkich systemów i urządzeń dla zapewnienia ich optymalnej sprawności i utrzymania gwarancji. Koszt tej obsługi należy wliczyć w cenę oferty poprzez doliczenie do kosztu zakupu urządzenia lub kosztów ogólnych. 4.Roboty należy wykonać na podstawie: -zad. nr 1 - specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 5 do SIWZ. Przedmiar robót (załącznik nr 10 do SIWZ) służy tylko jako pomoc w określeniu kwoty ryczałtowej na wykonanie w/w roboty budowlanej. Ilości podane w tym opracowaniu są orientacyjne i pomocnicze. Wykonawca przed złożeniem oferty winien sprawdzić i ustalić we własnym zakresie ilości robót. -zad. 2 - dokumentacji opisanej w punkcie 1.2) i uzgodnionej z Zamawiającym, opracowanej na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (załącznik nr 4 do SIWZ). 5.Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie: a)materiałów, urządzeń dla których wskazano nazwy producentów oraz b)techniki wykonania robót budowlanych, przy czym zastrzega, że oferowane zamienniki oraz efekt prac muszą się charakteryzować co najmniej takimi samymi parametrami (nie gorszymi), w tym także okresem gwarancyjnym. Wykonawca, który zdecyduje się na złożenie oferty równoważnej, musi liczyć się z faktem, iż zmiana materiałów lub rozwiązań wykonawczych na inne niesie ryzyko poniesienia przez Wykonawcę ewentualnych kosztów związanych z zastosowaniem innych rozwiązań, UWAGA: Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy. W przypadku zaoferowania materiałów, urządzeń równoważnych lub techniki wykonania robót budowlanych, Wykonawca musi wraz z drukiem OFERTA przedstawić oferowane materiały, urządzenia lub techniki wykonania robót budowlanych oraz dołączyć dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z której jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do rozwiązań wskazanych w dokumentacji postępowania. 6.Wykonawca udzieli gwarancji: na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia wykorzystane do realizacji zamówienia nie krótszej niż 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót. 7.Wymagania dotyczące gwarancji i serwisu określone są w załączniku Nr 11 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454421008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: - zad. 1 - 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych, groszy 00/100); - zad. 2 - 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych, groszy 00/100); 2.Wadium można wnieść w następujących formach: 1)w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: O/O NBP Kraków Nr 31101012700055841391201000 - z dopiskiem Wadium w przetargu nieograniczonym - nr sprawy: ZP-21/2016, zad. nr ; 2)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)w gwarancjach bankowych, 4)w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3.Wadium wnoszone w formach niepieniężnych należy składać w formie oryginału w Wydziale ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP, Kraków, ul. Mogilska 109, I piętro, pokój 101B, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 4.Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny. 5.Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy. 6.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 7.W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy pamiętać, iż będzie ono wniesione skutecznie jedynie w przypadku uznania konta Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 8.Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Realizacja bezpośrednia przedmiotu zamówienia za pomocą co najmniej 5 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://malopolska.policja.gov.pl/pl/zamowienia-publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach