Przetargi.pl
Przebudowa i modernizacja infrastruktury na Cmentarzu Podgórze - część 3 (rozbudowa kanalizacji opadowej; modernizacja alei - drogi dojazdowej do placu wysypki i alejki bocznej na odcinku robót instalacyjnych; modernizacja placu wysypki)

Zarząd Cmentarzy Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 26
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6199940 , fax. 012 6199990
 • Data zamieszczenia: 2016-06-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Cmentarzy Komunalnych
  ul. Rakowicka 26 26
  31-510 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6199940, fax. 012 6199990
  REGON: 35056154600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zck-krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i modernizacja infrastruktury na Cmentarzu Podgórze - część 3 (rozbudowa kanalizacji opadowej; modernizacja alei - drogi dojazdowej do placu wysypki i alejki bocznej na odcinku robót instalacyjnych; modernizacja placu wysypki)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Do zadań Wykonawcy należy wykonanie robót budowlanych w następującym zakresie: 3.1. Kanalizacja deszczowa - roboty budowlane należy realizować wg dokumentacji projektowej określonej w punkcie 3.4. SIWZ, w zakresie: - odcinki: od włączenia do istniejącego kanału przy istn. studni C.S18 do studni C.S49 oraz od C.S47 do C.S51, - st. ściekowe wraz z przykanalikami: C.W53 do C.W61. 3.2. Modernizacja alei - drogi do wysypki oraz alejki bocznej na odcinku wykonywanych robót instalacyjnych - roboty budowlane należy realizować wg dokumentacji projektowej - określonej w punkcie 3.4. SIWZ, w zakresie: - nawierzchnia z asfaltu betonowego na całej długości z pasami z dwóch rzędów kostki granitowej po obu stronach alei i w poprzek alei, (kostka 10x10 - droga do wysypki, kostka 6 x 6 alejka boczna). 3.3. Modernizacja placu wysypki - roboty budowlane należy realizować wg dokumentacji projektowej - określonej w punkcie 3.4. SIWZ, w zakresie: - nawierzchnia z betonu cementowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: - dokumentacji projektowej - stanowiącej załącznik nr 4a do SIWZ, - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - stanowiącej załącznik nr 4b do SIWZ, - przedmiarach robót - stanowiących załącznik nr 4c do SIWZ, - istotnych postanowieniach umowy - stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ. 3.4. Dodatkowe informacje związane z przedmiotem zamówienia (do uwzględnienia przy sporządzaniu oferty): I. Zakres robót budowlanych objęty zamówieniem należy realizować: 1. wg Projektu budowlano - wykonawczego, (sporządzonego przez Biuro Architektoniczno - Budowlane JUNAK w lipcu 2014 r.) -Przebudowa i rozbudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z rozbudową instalacji wodociągowej, rozbudową i przebudową instalacji kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej na Cmentarzu Podgórskim w Krakowie przy ul. Wapiennej 13, działki nr 12/3, 143/2, 190/2 obr. 29 Podgórze-, zatwierdzonego decyzją pozwolenia na budowę nr 3167/2014 znak AU-01-2.6740.2.1323.2014.GPA z dnia 19.12.2014r., nr 1841/2015 znak AU-01-2.6740.2.684.2015.GPA z dnia 29.07.2015 r. Zakres robót objęty zamówieniem ujęty jest w przedmiarach pt.: 2. -Modernizacja infrastruktury technicznej na Cmentarzu Podgórskim w Krakowie - ETAP 4 -Droga na wysypkę- oraz 3. -Modernizacja infrastruktury technicznej na Cmentarzu Podgórskim w Krakowie - ETAP 7 -Plac wysypki-. II. Zgodnie z zapisami istotnych postanowień umowy, płatności za faktycznie wykonane roboty odbywać się będą fakturami częściowymi na podstawie kosztorysów powykonawczych. III. Informuje się, że z uwagi na fakt, iż roboty budowlane będą wykonywane na czynnym i użytkowanym cmentarzu, Zamawiającemu zależy na maksymalnym zmniejszeniu oraz skróceniu czasu występowania uciążliwości, spowodowanych budową, dla osób odwiedzających oraz służb i firm obsługujących cmentarz. IV. Zamawiający wymaga przed przystąpieniem do robót budowlanych, opracowania projektu organizacji ruchu na terenie cmentarza na czas prowadzonych robót budowlanych wraz z dokładnym harmonogramem rzeczowo - finansowym prowadzenia tych robót, który ma uwzględniać: 1. etapowanie inwestycji, 2. na czas realizacji poszczególnych etapów, organizację obejść dla osób odwiedzających cmentarz oraz dla konduktów żałobnych, z dokładnym, czytelnym oznaczeniem pionowym i poziomym oraz dużymi, czytelnymi planszami (co najmniej: przy wejściu na cmentarz, bezpośrednio przed obszarem robót oraz na tablicy ogłoszeniowej + wersja elektroniczna do umieszczenia na stronie internetowej ZCK) informującymi i pokazującymi organizacje ruchu na cmentarzu, 3. Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z innymi Wykonawcami tej samej inwestycji (Etap II) i takiej organizacji tych robót aby nie utrudniały prowadzenia prac przez Wykonawcę Etapu II. Projekt organizacji ruchu i harmonogram rzeczowo - finansowy wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. Przekazanie do uzgodnienia ma nastąpić najpóźniej w terminie do 4 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający ma mieć co najmniej 4 dni robocze na zapoznanie się i zaakceptowanie każdej z wersji przekazanych do uzgodnienia dokumentów lub przekazania uwag, które Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić w ciągu 3 dni roboczych i przekazać dokumenty do ponownej akceptacji przez Zamawiającego. Wcześniej zaakceptowany przez Zamawiającego projekt organizacji ruchu oraz uzgodniony harmonogram rzeczowo - finansowy jest warunkiem przekazania placu budowy. V. Przed przystąpieniem do robót i po ich zakończeniu należy wykonać dokładną dokumentację zdjęciową i filmową istniejących obiektów, infrastruktury i urządzeń budowlanych, w tym: grobów, nagrobków i ich otoczenia, alejek, krawężników, ogrodzenia, studzienek kanalizacyjnych itp., na które będzie oddziaływała budowa, wraz z drogami dojazdowymi na terenie cmentarza. Zdjęcia mają być wykonane przy dobrym oświetleniu i w dobrej rozdzielczości, pozwalającej na odczytanie szczegółów zdjęcia. Szczególnie zwraca się uwagę na konieczność wykonania bardzo drobiazgowej dokumentacji zdjęciowej grobów i ich otoczenia (co najmniej dwa rzędy grobów od miejsca prowadzenia robót, nagrobki mają być sfotografowane z każdej strony, ze szczegółami), w tym zdjęć, istniejących przed przekazaniem placu budowy, uszkodzeń nagrobków. W ewentualnych sprawach spornych i roszczeń dysponentów grobów dot. uszkodzenia nagrobków, które wystąpią w trakcie lub po zakończeniu robót, przedmiotowa dokumentacja fotograficzna będzie stanowiła podstawę dla Wykonawcy i Zamawiającego do rozpatrzenia przedmiotowych roszczeń. Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za uszkodzenia wykazane w przedmiotowej dokumentacji fotograficznej sporządzonej przed przystąpieniem do robót. Sporządzona dokumentacja fotograficzna przed rozpoczęciem robót i po ich zakończeniu wymaga przedstawienia do Zamawiającego - w tym celu należy przekazać ją w formie elektronicznej (na nośniku: Karta SD i płyty CD/DVD) oraz w formie papierowej, (odpowiednio uporządkowane, opisane i spięte: kolorowe zdjęcia lub czytelne kolorowe komputerowe wydruki). Przekazanie ma nastąpić odpowiednio: najpóźniej w terminie do 4 dni po podpisaniu umowy, najpóźniej w terminie do 4 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót budowlanych i uporządkowania terenu. Zamawiający będzie miał max. 7 dni na zapoznanie się z przekazaną dokumentacją. Zapoznanie się przez Zamawiającego z dokumentacją fotograficzną będzie odpowiednio warunkiem przekazania placu budowy i przystąpienia do procedur odbiorowych. VI. Sporządzając ofertę Wykonawca winien uwzględnić zalecenia dot. ubezpieczenia kontraktu, o których mowa w punkcie 20.6. SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324518
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy 00/100 złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert oraz dołączyć do oferty dokument potwierdzający jego wniesienie, np. potwierdzenie przelewu bankowego. 2. Wadium może być wnoszone w: a) pieniądzu (przelew), wpłaconym na konto PKO Bank Polski SA: 24 1020 2892 0000 5102 0591 6004. Nie dopuszcza się wpłaty gotówki w Kasie Zamawiającego. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na konto depozytowe Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie: PKO Bank Polski SA: 24 1020 2892 0000 5102 0591 6004. 4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie innej niż przelew należy złożyć w formie oryginału w Kasie ZCK w Krakowie, ul. Rakowicka 26, przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną -za zgodność z oryginałem-. 6. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 7. Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 lub w art. 46 ust. 4a ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zck-krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach