Przetargi.pl
WYWÓZ ODPADÓW WYTWORZONYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO Z TERENÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Zarząd Dróg Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 95-200 Pabianice, Warzywna
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 215-97-72 , fax. 42 215-95-22
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich
  Warzywna 1
  95-200 Pabianice, woj. łódzkie
  tel. 42 215-97-72, fax. 42 215-95-22
  REGON: 36591488100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm.pabianice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYWÓZ ODPADÓW WYTWORZONYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO Z TERENÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wywóz odpadów wytworzonych w związku z działalnością Zamawiającego z terenów administrowanych przez Zamawiającego. Wywóz odpadów ma być realizowany w systemie pojemnikowym (kontenerowym). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do siwz. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 3. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku. 4. Warunki finansowe rozliczeń: a) płatne przelewem w terminie minimum 14 dni od daty wystawienia oryginału faktury, z zastrzeżeniem iż data dostarczenia przez Wykonawcę oryginału każdej faktury do siedziby Zamawiającego nie będzie dłuższa niż dwa dni od daty jej wystawienia, fakturowanie etapowe w okresach miesięcznych., b) wartość faktury będzie wynikała z ilości faktycznie wykonanego zakresu przedmiotu zamówienia przemnożonego przez cenę jednostkową przedmiotu zamówienia, c) podane w ofercie wynagrodzenie jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy. 5. Kod CPV: 90.00.00.00-0 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada: - aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), - aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów w zakresie obejmującym minimum przedmiot zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - oświadczenia wymienione w Rozdziale VI, punkt 1, podpunkt a) i b) niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w zakresie którym dotyczą danego wykonawcy), - zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, o którym mowa w Rozdziale V, punkt 2.4, podpunkt a) niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (jeśli dotyczy), - formularz cenowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach