Przetargi.pl
"Dostawa wyposażenia pracowni do nauczania kompetencji matematyczno – przyrodniczych dla 5 szkół podstawowych w Gminie Rawa Mazowiecka w ramach projektu <<Wiedza na piątkę z plusem!>>”

Gmina Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg

 • Adres: 96-200 Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 468 144 241 , fax. 468 144 241
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rawa Mazowiecka
  Al. Konstytucji 3 Maja 32
  96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
  tel. 468 144 241, fax. 468 144 241
  REGON: 75014842000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rawam.ug.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Dostawa wyposażenia pracowni do nauczania kompetencji matematyczno – przyrodniczych dla 5 szkół podstawowych w Gminie Rawa Mazowiecka w ramach projektu <<Wiedza na piątkę z plusem!>>”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje: 1) Zestaw wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni chemiczno – biologicznej dla Szkoły Podstawowej w Pukininie 2) Zestaw wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczo – biologicznej dla Szkoły Podstawowej w Kurzeszynie 3) Zestaw wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczo – biologicznej dla Szkoły Podstawowej w Starej Wojskiej 4) Zestaw wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczo – biologicznej dla Szkoły Podstawowej w Boguszycach 5) Zestaw wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczo – biologicznej dla Szkoły Podstawowej w Konopnicy 6) Zestaw wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni fizycznej dla Szkoły Podstawowej w Boguszycach 7) Zestaw wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni fizycznej dla Szkoły Podstawowej w Konopnicy 8) Zestaw wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni fizycznej dla Szkoły Podstawowej w Kurzeszynie 9) Zestaw wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni fizycznej dla Szkoły Podstawowej w Starej Wojskiej 10) Zestaw wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznej dla Szkoły Podstawowej w Kurzeszynie 11) Zestaw wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznej dla Szkoły Podstawowej w Starej Wojskiej 12) Zestaw wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni geograficznej dla Szkoły Podstawowej w Boguszycach 13) Zestaw wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni geograficznej dla Szkoły Podstawowej w Konopnicy 14) Zestaw wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni geograficznej dla Szkoły Podstawowej w Kurzeszynie 15) Zestaw wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni geograficznej dla Szkoły Podstawowej w Starej Wojskiej 16) Zestaw wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni matematycznej dla Szkoły Podstawowej w Kurzeszynie 17) Zestaw wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni matematycznej dla Szkoły Podstawowej w Starej Wojskiej 18) Zestaw wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznej i matematycznej dla Szkoły Podstawowej w Konopnicy 19) Zestaw wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznej i matematycznej dla Szkoły Podstawowej w Boguszycach 20) Zestaw wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni matematyczno – fizyczno - geograficznej dla Szkoły Podstawowej w Pukininie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39160000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach