Przetargi.pl
Dostawa i montaż infokiosków oraz dostawę, montaż i wdrożenie aplikacji elektronicznej do rezerwacji wizyt wraz z kolejkomatem i niezbędną infrastrukturą sprzętową w ramach projektów FAMI pn. „Łódzkie bliżej cudzoziemca” i „Łódzkie bez barier dla cudzoziemców”

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6641526, 6641210 , fax. 426 641 112
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
  ul. Piotrkowska 104
  90-926 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6641526, 6641210, fax. 426 641 112
  REGON: 43080020000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodz.uw.gov.pl lub www.lodzkie.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż infokiosków oraz dostawę, montaż i wdrożenie aplikacji elektronicznej do rezerwacji wizyt wraz z kolejkomatem i niezbędną infrastrukturą sprzętową w ramach projektów FAMI pn. „Łódzkie bliżej cudzoziemca” i „Łódzkie bez barier dla cudzoziemców”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż infokiosków oraz dostawa, montaż i wdrożenie aplikacji elektronicznej do rezerwacji wizyt wraz z kolejkomatem i niezbędną infrastrukturą sprzętową. 2. Zamówienie podzielone jest na 2 części: 1) Część I – dostawa i montaż infokiosków w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach. 2) Część II – dostawa, montaż i wdrożenie w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi (dalej ŁUW), w budynku Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (dalej WSOiC) ul. Piotrkowska 103 aplikacji elektronicznej do rezerwacji wizyt wraz z kolejkomatem i niezbędną infrastrukturą sprzętową umożliwiającą zarządzanie kolejką klientów 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części. 5. Wykonawca w ramach umowy będzie musiał dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na koszt własny. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie, którą część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy i do podania firm podwykonawców. 7. Zamówienie będzie współfinansowane z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji w ramach projektu: 1) w części I – 6/7-2017/OG-FAMI „Łódzkie bliżej cudzoziemca”, 2) w części II – 7/7-2017/OG-FAMI „Łódzkie bez barier dla cudzoziemców”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32322000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach