Przetargi.pl
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY LGOTA WIELKA

Gmina Lgota Wielka ogłasza przetarg

 • Adres: 97-565 Lgota Wielka, Ul. Radomszczańska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (044) 680 13 81 , fax. (044) 680 17 77
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lgota Wielka
  Ul. Radomszczańska 60
  97-565 Lgota Wielka, woj. łódzkie
  tel. (044) 680 13 81, fax. (044) 680 17 77
  REGON: 59064813200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lgota.i-bip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY LGOTA WIELKA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lgota Wielka w okresie od 01.01.2020r. do 31.08.2020r. Zakres zamówienia obejmuje: 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z: a) nieruchomości zamieszkałych, b) domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe 2) zapewnienie wyposażenia PSZOK w kontenery i pojemniki na odpady celem odbierania (przyjmowania) odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lgota Wielka i zagospodarowanie zebranych w PSZOK odpadów oraz zapewnienie obsługi PSZOK Powierzchnia gminy wynosi: 63,08 km² Łączna liczba mieszkańców gminy według złożonych deklaracji -3775( stan na 30.10.2019 r.). Nieruchomości zamieszkałe: 1144 Łączna ilość nieruchomości: 1144 UWAGA ! Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne. Ich ilość może wzrosnąć lub zmaleć w okresie realizacji zamówienia. Ilość odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Lgota Wielka: • w 2017 r. – 943,460 Mg, w tym odpady segregowane –277,960 Mg, zmieszane –665,50 Mg • w 2018 r. – 801,880Mg, w tym odpady segregowane –182,180 Mg, zmieszane – 619,700 Mg Zamawiający przedstawia poniżej szacunkowe ilości odpadów komunalnych, które mogą zostać odebrane w okresie obowiązywania umowy tj. od dnia 01.01.2020 do dnia 31.08.2020, na podstawie których należy oszacować kwotę oferty: • Odpady niesegregowane (zmieszane) - 430,00 Mg • Odpady biodegradowalne – 0660 Mg • Odpady segregowane, tj. papier i tektura, opakowania ze szkła, tworzywa sztuczne, PSZOK – 160,340 Mg Wskazana powyżej ilość odebranych odpadów jest podana jedynie pomocniczo w celu ułatwienia Wykonawcy wyceny zamówienia. Szacowana ilość odpadów komunalnych jaka powstanie w okresie obowiązywania umowy zawartej z Wykonawcą –591,00 Mg, w tym: Kod odpadu – 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 430,00Mg Kod odpadu – 15 01 02 (tworzywa sztuczne) –53,00 Mg Kod odpadu – 15 01 07 (szkło) – 20,00 Mg Kod odpadu – 15 01 01 (papier) – 10,00 Mg Kod odpadu - 15 01 04 (metal) –6,00 Mg Kod odpadu – 15 01 05 (opakowania wielomateriałowe) – 0,600 Mg Kod odpadu - 20 02 01 (odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów) – 0,600 Mg Kod odpadu – 20 01 32 (przeterminowane leki i chemikalia) –0,010 Mg Kod odpadu – 20 01 34 (zużyte baterie i akumulatory) – 0,100 Mg Kod odpadu – 20 01 36 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 1,00 Mg Kod odpadu - 20 03 07 (meble i inne odpady wielkogabarytowe) – 44,830 Mg Kod odpadu – 17 01 07 (odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne) –17,00 Mg Kod odpadu – 16 01 03 (zużyte opony) – 7,800 Mg Kod odpadu – 20 01 08 (odpady zielone) –0,060 Mg Razem: 591,00 Mg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga w tym zakresie aby: - był wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lgota Wielka zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010), - posiadał aktualne uprawnienia w zakresie transportu odpadów komunalnych wymagane zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701) co najmniej w następującym zakresie: - 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury, - 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych, - 15 01 03 Opakowania z drewna - 15 01 04 Opakowania z metali, - 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe, - 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe, - 15 01 07 Opakowania ze szkła, - 15 01 09 Opakowania z tekstyliów, - 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych ( np. środki ochrony roślin) - 15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) - 16 01 03 Zużyte opony, - 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - 19 12 12 Pozostałości z sortowania, - 20 01 01 Makulatura, - 20 01 02 Szkło, - 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji, - 20 01 33* Baterie i akumulatory, - 20 01 39 Tworzywa sztuczne, - 20 01 40 Metale, - 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, - 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe, - 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji - był wpisany do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1845).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 7.1 SIWZ . 3) wykaz usług, które Wykonawca powierzy podwykonawcom – z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 9 do SIWZ (zgodnie z punktem 26.2 SIWZ Wykonawca, który nie będzie powierzał prac podwykonawcom przy realizacji przedmiotu zamówienia, nie dołącza do oferty w/w załącznika). 4) W przypadku oferty wspólnej pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 5) W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych - zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonawca załącza do oferty w formie pisemnej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach