Przetargi.pl
„Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych w pięciu szkołach podstawowych gminy Nowe Miasto Lubawskie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne”

Gmina Nowe Miasto Lubawskie ogłasza przetarg

 • Adres: 13-300 Mszanowo, Podleśna
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 56 4726300, 4726317, , fax. 564 726 305
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowe Miasto Lubawskie
  Podleśna 1
  13-300 Mszanowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 56 4726300, 4726317, , fax. 564 726 305
  REGON: 87111892200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminanml.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych w pięciu szkołach podstawowych gminy Nowe Miasto Lubawskie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni i sal dydaktycznych w sprzęt i materiały dydaktyczne do pięciu szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie w ramach projektu: „Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych w pięciu szkołach podstawowych gminy Nowe Miasto Lubawskie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Osi priorytetowej RPWM.09.00.00 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działania RPWM.09.03.00 – Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania RPWM.09.03.04- Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr RPWM.09.03.04-28-0021/17-00. 2.Zamówienie podzielone jest na 7 części. Wykonawca może złożyć ofertę dla jednej, dwu lub kilku części. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy, ilościowy pomocy dydaktycznych i wyposażenia poszczególnych szkół wskazany został w załącznikach do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia odpowiednio:. 1)Część 1 – Zadanie nr I – Pomoce dydaktyczne Szkoła Podstawowa w Gwiździnach - Załącznik Nr 6, 2)Część 2 – Zadanie nr II – Pomoce dydaktyczne Szkoła Podstawowa w Radomnie – Załącznik Nr 7, 3)Część 3 – Zadanie nr III – Pomoce dydaktyczne Szkoła Podstawowa w Skarlinie – Załącznik Nr 8, 4)Część 4 – Zadanie nr IV – Pomoce dydaktyczne Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie – Załącznik Nr 9, 5)Część 5 – Zadanie nr V – Pomoce dydaktyczne Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jamielniku - Załącznik Nr 10. 6)Część 6 – Zadanie nr VI – Wyposażenie sal dydaktycznych - meble - Załącznik Nr 11 7)Część 7 – Zadanie nr VII – dostawa sprzętu - Załącznik Nr 12 3.Zamawiający bezwzględnie wymaga, by dostarczone pomoce dydaktyczne i wyposażenie/meble były fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone, wolne od wad, nieobciążone prawami osób trzecich, zapakowane w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację produktu i zgodne z opisem Zamawiającego. Oferowane pomoce oraz sprzęt w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 4.Pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych powinno posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem. 5.Zamawiający wymaga, by dostarczone meble zostały zmontowane przez Wykonawcę. 6.Dostarczone przedmioty muszą być wniesione do pomieszczenia wskazanego jako miejsce dostawy przez Zamawiającego. 7.Zaleca się, aby dostarczony asortyment zapakowany był w sposób, uniemożliwiający uszkodzenie produktów w czasie transportu. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca. 8.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu dostarczonego asortymentu niespełniającego wymogów jakościowych, opisanych w formularzu ofertowym. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty: 1)są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego lub, 2)nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach lub, 3)dostarczone produkty nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych. Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 9.Dostawy i prace montażowe należy prowadzić w sposób umożliwiający działalność szkoły i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. 10.Na dostarczone wyposażenie Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu zamówienia przedłoży Zamawiającemu instrukcje obsługi w języku polskim. 11.Koszt dostawy należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku. 12.Zamawiający wymaga, aby wyposażenie pracowni przedmiotowych oraz pomoce dydaktyczne posiadały w widocznym miejscu oznakowanie (np. w formie naklejki – wzór załącznik nr 2 do projektu umowy). 13.Zamawiający informuje, że użytkownikiem końcowym będzie placówka oświatowa w związku z tym, chce skorzystać zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt. 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1221 ze zm.) z zapisu umożliwiającego Wykonawcy zastosowanie 0% stawki VAT. (wymagane w ust. 14 cyt. przepisu, dokumenty zostaną przekazane Wykonawcy - w dniu podpisania umowy z Wykonawcą któremu zostanie udzielone zamówienie). 14.Zamawiający informuje, że wymóg osiągnięcia w testach PassMark wymaganego wyniku dla każdego z procesorów i karty graficznej (określony w załączniku nr 12 do SIWZ w poz. nr 5 i poz. nr 16) winien być osiągnięty na dzień ogłoszenia przetargu tj. na dzień 14.05.2018 r. Wyjątek: W przypadku pojawienia się modeli procesorów niefunkcjonujących na rynku w chwili ogłoszenia przetargu, a które wprowadzono do obrotu rynkowego i podlegały ocenie w testach PassMark po ogłoszeniu niniejszego przetargu, Zamawiający oceniać będzie zgodnie z punktacją w testach PassMark z dnia otwarcia ofert, stosując ją odpowiednio do tych urządzeń. 15.Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, pochodzący z bieżącej produkcji, wolny od obciążeń prawami osób trzecich, ponadto musi posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE). Dostarczone oprogramowanie systemowe musi być fabrycznie nowe, nigdy nie używane ani wcześniej nieaktywowane. 16.W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy producentów, to należy to traktować jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne produkty lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanych w SIWZ. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań. 17.W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 18.Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 19.Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Nie wykazanie podwykonawstwa przez Wykonawcę w ofercie oznaczać będzie, że przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie wyłącznie przez Wykonawcę. 20.Wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi za wady: 1)pomocy dydaktycznych, i wyposażenia/mebli (Zadania od Nr I do Nr VI) - określonych w opisie przedmiotu zamówienia (załączniki od Nr 6 do nr 11 do SIWZ) wynosi 2 lata (24 m-ce). 2)sprzętu – określonego w Zadaniu nr VII - załącznik Nr 12 do SIWZ wynosi 2 lata (24 miesiące) z wyjątkiem poz. 1, poz. 3, poz. 6, poz.14, poz. 15, poz. 18 i poz. 19 – gdzie Zamawiający wskazał w ww. poz. długość gwarancji określonej przez producenta a wynoszącej więcej niż 24 m-ce. Uwaga ! Wykonawca poniesie koszty obsługi serwisowej (w szczególności wymiany podzespołów poszczególnych urządzeń, które mogą ulec zużyciu i wymagać wymiany w okresie gwarancji) lub innej niezbędnej czynności w okresie gwarancyjnym w celu spełnienia wymogów jeżeli takowe są niezbędnym wymogiem gwarancyjnym producenta. 21.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 22.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 23.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i wymaga złożenia oferty zgodnej z przedmiotem zamówienia/formularzem cenowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy do oferty winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 1)Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2)Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. 3)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 4)Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu. 5)Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Projekt zobowiązania stanowi załącznik nr 2a do SIWZ. 2.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających: 3)inne dokumenty: Wypełniony i podpisany formularz/opis przedmiotu zamówienia stanowiący jednocześnie formularz cenowy sporządzony zgodnie z załącznikiem (od nr 6 do nr 11 do SIWZ) dla każdego z zadań na które Wykonawca złoży najkorzystniejszą ofertę. 3.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 niniejszego rozdziału: 1)składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2)dokument/y, o którym mowa w pkt 1 winien/winny być wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w ust. 3 pkt 1 nin. rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis ust. 3 pkt 2 nin. rozdziału stosuje się. 5.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6.Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 7.Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy PZP, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 8.Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania określone w ustawie PZP i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 216 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U z 2016 r. poz. 1126 – dalej rozporządzenie). 9.Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja): 1)Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2)W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, oraz o których mowa w rozdz. V ust.2 pkt 2 SIWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z rozdz. V ust 1 pkt 2 SIWZ. 3)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia o których mowa w ust.1 pkt. 1 niniejszego rozdziału – składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w ust. 3 nin. rozdziału składa każdy z Wykonawców (każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej). 5)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani – każdy z Wykonawców (każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej) – na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 nin. Rozdziału. 10.Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz.VI. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 11.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 570 ze zm.). 12.W przypadku Wykonawców z zagranicy są oni zobowiązani do podania w ofercie rejestrów publicznych danego kraju, z których Zamawiający może pobrać bezpłatne dokumenty dotyczące Wykonawców. Jeżeli wykonawca zagraniczny nie wskaże danego rejestru, zamawiający uzna, że dany dokument nie jest dostępny bezpłatnie w rejestrze publicznym i wykonawca będzie zobowiązany do jego przedłożenia. 13.W przypadku, o którym mowa w ust. 12, zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach