Przetargi.pl
MODERNIZACJA BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY ULICY GRUDZIĄDZKIEJ W BISKUPCU

Gmina Biskupiec ogłasza przetarg

 • Adres: 13-340 Biskupiec, ul. Rynek
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 56 4745057 do 59 , fax. 564 747 952
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Biskupiec
  ul. Rynek 1
  13-340 Biskupiec, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 56 4745057 do 59, fax. 564 747 952
  REGON: 53281400000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MODERNIZACJA BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY ULICY GRUDZIĄDZKIEJ W BISKUPCU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiot zamówienia to robota budowlana, która obejmuje wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:”Modernizacja boiska piłkarskiego przy ulicy Grudziądzkiej w Biskupcu” Inwestycja jest realizowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Zadania w ramach pilotażowego programu modernizacji infrastruktury sportowej- MAŁY KLUB W ramach umowy nr 2017/0408/1340/SubA/DIS/MK z dnia 24 listopada 2017r. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie następujących elementów: 1) boisko piłkarskie z polem gry 64*100m z nawierzchnią z trawy naturalnej 2) bieżnia 3 -torowa na prostej o nawierzchni syntetycznej o długości 105m. szerokość toru wynosi 1,20m.w odległości 1m od skraju projektowanej bieżni nie znajdują się żadne stałe elementy 3) trybuny piłkarskie i zadaszenie trybun 4) ogrodzenie terenu boiska -wykonanie stalowego , panelowego ogrodzenia bieżni wys. 1,20m wraz z furtkami szer. 1,0m - wykonanie ogrodzenia terenu stalowego, panelowego wys. 2,20m wraz z furtką szer. 1,20 oraz bramą wjazdową szer. 5 m 5) boksy dla piłkarzy 6) oświetlenie boiska, składające się z : - stalowe maszty oświetleniowe o wysokości 18,00 – 6 szt - fundamenty prefabrykowane o wymiarach 1050*1050*2750mm – szt. 6 - belki montowane na wierzchołku słupa dla 4 opraw ośw. O dł. 2m – szt.4 - belki montowane na wierzchołku słupa dla 3 opraw ośw. O dł. 1,5m – szt. 2 -wąskostrumieniowe oprawy oświetleniowe o wysokiej sprawności na źródła trzonkowe i mocy 200W – szt.22 7) piłkochwyty 8) wykonanie instalacji odwadniających płyty boiska i bieżni oraz drogi wewnętrznej i ciągu pieszo jezdnego z włączeniem do kolektora kanalizacji deszczowej 9) wykonanie ciągów komunikacyjnych pieszo jezdnych i chodników z nawierzchnią betonową Opis prac budowlanych przewidzianych do zrealizowania przy zadaniu inwestycyjnym pod nazwą ”Modernizacja boiska piłkarskiego przy ulicy Grudziądzkiej w Biskupcu” z podziałem na poszczególne branże: BUDOWLANA- TRYBUNA BIEŻNIA Kosztorys wykonania bieżni lekkoatletycznej o długości 100m o trzech pasach szerokości 1,20m. Bieżnia pokryta nawierzchnią asfaltową na której wykonana jest nawierzchnia sportowa. Bieżna ściśle powiązana z boiskiem i niedaleko oddaloną szkołą podstawową. Płyta boiska zostanie podniesiona o 80 cm w warstwie podniesienia wykonany zostanie drenaż i system zraszania. Na powierzchni boiska teren zostanie podniesiony i zagęszczony mechanicznie. Nawieziony piasek zagęszczono warstwowo po ok 20cm na powierzchnię piaskową wykonane zostanie murawa sportowa z humusu. Trybuny o konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej zadaszone. projekt wykonawczy prefabrykatów wykona firma dostarczająca prefabrykaty. BUDOWLANA- PŁYTA Płyta boiska zostanie podniesiona o 80 cm w warstwie podniesienia wykonany zostanie drenaż i system zraszania. Na powierzchni boiska teren zostanie podniesiony i zagęszczony mechanicznie. Nawieziony piasek zagęszczono warstwowo po ok 20cm na powierzchnię piaskową wykonane zostanie murawa sportowa z humusu - TRAWA Z ROLKI. ODWODNIENIE ZRASZANIE Projektuje sie system odprowadzenia wody opadowej -w formie drenażu zgodnie z załączoną dokumentacją. Drenaż wykonać i wody odprowadzić do rowu po wykonaniu przecisku pod drogą wojewódzką. Odwodnienie wykonać w części nawiezionej w części budowlanej. Wykonany zostanie system zraszania powierzchni murawy sportowej podłączony z systemem podnoszenia ciśnienia zlokalizowany w studni dodatkowej lub w istniejącej szatni. ELEKTRYCZNA: - budowa kompletnie wyposażonej szafy SO zasilającej oświetlenie boiska; - zasilanie szafy SO; - budowa kompletnych masztów oświetlenia boiska (wraz z oświetleniem dozorowym); - budowa uziemień; - budowa linii kablowych; - budowa rozdzielnicy IP44 z gniazdami 230V na trybunach; - badania i pomiary odbiorcze; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: a) dokumentacja projektowa b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, SST , siwz wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedmiarami robót, a także obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną oraz zapewni niezbędną obsługę geodezyjną wraz z okresem gwarancji i rękojmi. 2. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno /eksploatacyjno /użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych / 1) Dokumentacja projektowa może wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Poprzez zapis dot. minimalnych parametrów jakościowych wymagań Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów / produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. 2) Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez zamawiającego decyzji o odrzuceniu oferty z powodu „nierównoważności” zaproponowanych „zamienników”. W celu wykazania równoważności należy przedstawić tabelaryczne porównanie urządzeń projektowych oraz proponowanych wraz z wykazaniem równoważności oferowanych urządzeń i materiałów popartych odpowiednimi dokumentami ( w zależności od urządzenia np.: karty charakterystyki, opisy techniczne urządzeń i materiałów, dokumentację techniczną urządzeń i materiałów) oraz wszelką możliwą do porównania dokumentację techniczno technologiczną z której jednoznacznie będzie wynikać równoważność proponowanych urządzeń zamiennych. Dokumentami niezbędnymi do spełnienia warunku równoważności, które należy przedstawić do akceptacji są: dokumentacja techniczna proponowanych urządzeń i instalacji, schematy technologiczne wraz z opisami technicznymi proponowanych urządzeń, schematy działania, karty charakterystyki, badania wytrzymałości, szczelności itp. kompletna dokumentacji wraz z załącznikami dotycząca przeprowadzonych badań i atestów, schematy elektryczne wraz z wykazem urządzeń proponowanych rozwiązań równoważnych, wszelkie inne dokumenty techniczno - technologiczne umożliwiające rzetelną a przede wszystkim kompleksową ocenę zaproponowanych urządzeń. 3) Wszystkie wskazane z nazwy materiały i technologie użyte w dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych i standardów jakościowych. Przedstawione parametry stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę do oceny ewentualnych materiałów równoważnych. Materiały przed wbudowaniem będą przedstawione Zamawiającemu do akceptacji. 3. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. 4. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania , o których mowa w przywołanym przepisie Zamawiający określił w SST stanowiących załącznik do siwz. W przywołanych w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w w/w dokumentacji .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania, zamawiający wymaga wniesienia wadium. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Brodnicy Oddział Operacyjny w Biskupcu nr 58 9484 1121 2002 0100 0286 0002 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w kancelarii pok. Nr 13 lub dołączyć do oferty. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. 8. W przypadku gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej niezbędnym jest przedłożenie pisemnej bezwarunkowej gwarancji udzielonej przez bank lub firmę ubezpieczeniową (oświadczenie), zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo bankowe. 9. W przypadku poręczenia niezbędnym jest złożenie przez poręczyciela oświadczenia pisemnego wobec wierzyciela . 10. Złożone poręczenie/gwarancja musi zawierać: 11. Termin obowiązywania gwarancji/poręczenia do końca okresu związania ofertą, 12. Informację, że udzielona gwarancja/poręczenie stanowi zabezpieczenie na wadium na rzecz Zamawiającego, 13. Zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych : „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; -Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy." 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie 2) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA SZCZEGÓŁOWEGO WARUNKU W TYM ZAKRESIE

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach