Przetargi.pl
Budynek nr 12 w kompleksie wojskowym przy ul. Sikorskiego 41 w Braniewie. Remont budynku. Roboty ogólnobudowlane, dostosowanie budynku do obecnie obowiązujących standardów i przepisów na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej. Etap II – postępowanie nr 51/RB

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-073 Olsztyn, Saperska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. +48261321600 , fax. +48261321689
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
  Saperska 1
  10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. +48261321600, fax. +48261321689
  REGON: 510698342
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budynek nr 12 w kompleksie wojskowym przy ul. Sikorskiego 41 w Braniewie. Remont budynku. Roboty ogólnobudowlane, dostosowanie budynku do obecnie obowiązujących standardów i przepisów na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej. Etap II – postępowanie nr 51/RB
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie do obecnie obowiązujących standardów i przepisów na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej budynku nr 12 w kompleksie wojskowym przy ul. Sikorskiego 41 w Braniewie. W ramach zamówienia należy wykonać między innymi: docieplenie ścian zewnętrznych; wykonanie okładziny cokołu budynku; wykonanie wyprawy elewacyjnej; wykonanie obróbek blacharskich gzymsów oraz parapetów zewnętrznych; wymianę istniejących posadzek na nowe oraz remont wykończenia ścian i sufitów wewnątrz budynku; wymianę tynków wewnętrznych budynku; wymianę ślusarki okiennej zewnętrznej; wymianę zewnętrznych stalowych bram garażowych; przełożenie kostki kamiennej wzdłuż budynku; demontaż natynkowej instalacji oświetleniowej i gniazdowej; wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego; wykonanie instalacji gniazd wtykowych i obwodów technologicznych; wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych w budynku; wykonanie pomiarów odbiorczych; demontaż części instalacji centralnego ogrzewania; montaż instalacji centralnego ogrzewania wraz z aparatami grzewczo-wentylacyjnymi i automatyką; montaż instalacji wentylacji mechanicznej ogólnego odciągu spalin; świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 3, 4, 6, 7, 8 do SIWZ; 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: ul. Sikorskiego 41, 14-500 Braniewo, 21 WOG; 3. Wykonawca udzieli gwarancji okres: minimum 36 – maksimum 60 miesięcy; 4. Okres rękojmi: 60 miesięcy – wg art. 568 § 1 K.C.;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 22 600,00 PLN (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset złotych 00/100). W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego, prowadzony przez: Narodowy Bank Polski, nr rachunku: 68 1010 1397 0065 2313 9130 0000, w tytule przelewu należy podać tylko numer postępowania na które zostaje wnoszone wadium, a do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Wadium jest przechowywane na rachunku nieoprocentowanym. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zaleca dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę. Wadium, wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach, należy dołączyć do oferty w oryginale w koszulce lub w dodatkowej kopercie z dopiskiem „WADIUM – nr postępowania” i nazwą/ pieczątką Wykonawcy, zszytej wraz z ofertą, ale nie stanowiącej części oferty (bez nr porządkowego). Do oferty załącza się kopię dokumentu wadialnego i numeruje jako kolejną stronę w ofercie. Wniesienie wadium w takiej formie jest równoznaczne z wniesieniem go przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed terminem składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach