Przetargi.pl
Remont wnętrz parteru z antresolą zabytkowego ratusza wraz z wyposażeniem

Urząd Miejski w Pasłęku ogłasza przetarg

 • Adres: 14-400 Pasłęk, Pl. Św. Wojciecha
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. +48552482001, , fax. +48552483180
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Pasłęku
  Pl. Św. Wojciecha 5
  14-400 Pasłęk, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. +48552482001, , fax. +48552483180
  REGON: 000524447
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://paslek-um.bip-wm.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont wnętrz parteru z antresolą zabytkowego ratusza wraz z wyposażeniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem prac remontowych budynku zabytkowego ratusza w miejscowości Pasłęk, ul. Chrobrego 7 (Gmina Pasłęk, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie) wraz z wyposażeniem pomieszczeń w meble, urządzenia AGD oraz sprzęt teleinformatyczny. Budynek ratusza w Pasłęku jest wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 10 października 1956 r. nr rej. A-176. Wszystkie planowane prace prowadzone będą zgodnie z Pozwoleniem nr 398/2017 z dnia 19.06.2017 r. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie – Delegatury w Elblągu, ważnym do dnia 31.12.2018 r. Zamówienie obejmuje wykonanie remontu pomieszczeń z przystosowaniem pomieszczeń WC do obowiązujących przepisów oraz użytku przez osoby niepełnosprawne, wydzielenie aneksu kuchennego na parterze budynku i wyposażenie wszystkich pomieszczeń w nowe instalacje elektryczne, sanitarne i teleinformatyczne. Ponadto w budynku ratusza w pomieszczeniach znajdujących się na parterze przewiduje się wykonanie prac remontowych polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz usunięciu niewłaściwych powłok malarskich, współczesnych zniszczonych podłóg i posadzek, a także wykonanie okładziny drewnianej schodów i wymianę parapetów okiennych wewnętrznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdziale 4 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta wymaga zabezpieczenia w postaci wadium w wysokości 10 300,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy trzysta zł). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Szczegóły dotyczące wadium zamieszczono w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Informacja Wykonawcy, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku; 2) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert; 3) Informacje dotyczące powoływania się na zasoby innych podmiotów; 4) Informacje dotyczące zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach