Przetargi.pl
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w Grabowie

Gmina Gołdap ogłasza przetarg

 • Adres: 19500 Gołdap, Plac Zwycięstwa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 876 156 000 , fax. 876 150 800
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gołdap
  Plac Zwycięstwa 14
  19500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 876 156 000, fax. 876 150 800
  REGON: 79067123100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.goldap.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w Grabowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacja zadania pn.: Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w Grabowie. Nadzór pełniony będzie w branży drogowej. Zakres prac objętych nadzorem: a) modernizacja boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 33,6 x 60,5 m.(2032,80 m2)w następującym zakresie: - boisko do piłki nożnej o wymiarach 30x 56m, - 2 boiska do siatkówki o wymiarach 9 x 18 m, - boisko do piłki ręcznej o wymiarach 20 x 30m, - boisko do koszykówki 15 x 28 m. Projektowana nawierzchnia – trawa syntetyczna o wys. 20 mm na podbudowie. b) wykonanie drenażu boiska, c) dostawę wraz z montażem sprzętu sportowego tj. stojak do koszykówki 2 szt, słupki do siatkówki 4 szt, siatka do siatkówki 2 szt, bramka do piłki ręcznej 2szt, siatka do bramki do piłki ręcznej 2 szt, bramka do piłki nożnej 2 szt, siatka do bramki do piłki nożnej 2szt, d) montaż pilkochwytów, e) ciągi komunikacyjne (budowa chodnika pow. ok. 150,0 m2, przebudowa schodów, budowa murka oporowego). Do obowiązków inspektora nadzoru na ww. zadaniu należeć będzie pełen zakres czynności, jaki dla inspektora nadzoru przewiduje aktualnie obowiązująca ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ponadto: a) Kontrola zgodności wykonania robót budowlanych pod względem technicznym, materiałowym, użytkowym i ekonomicznym, z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznym wykonania i odbioru robót, pozwoleniami na budowę, z przepisami techniczno – budowlanymi, normami a także z zasadami wiedzy technicznej; b) Sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; c) Sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach instalacji, urządzeń technicznych, oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru robót budowlanych d) Gromadzenie dokumentacji zdjęciowej z postępu prac i udostępnianie Zamawiającemu na jego żądanie; e) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad; f) Sprawdzanie dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę do odbiorów częściowych i odbioru końcowego; g) Przeprowadzanie rozliczenia wykonanych i odebranych robót, zgodnie z umową zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą robót; h) Potwierdzenie gotowości do odbioru, dokonanie odbioru w obecności Zamawiającego i Wykonawcy robót, sprawdzenie i weryfikacja obmiarów i kosztorysów; i) Uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego oraz sporządzanie protokołów z narad; j) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w przypadku wystąpienia robót dodatkowych na ww. zasadach (w ramach ustanowionego w umowie wynagrodzenia); k) Dokonywanie przeglądów w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót; l) Doradztwo i opiniowanie, uzgadnianie dokumentów, sporządzanie protokołów konieczności, protokołów uzgodnień oraz wszelkie inne czynności mające na celu należytą realizację zadania – zgodnie z obowiązującym prawem oraz wytycznymi Zamawiającego. Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych nadzorem przedstawiony został w dokumentacji technicznej udostępnionej na stronie Zamawiającego pod linkiem : http://bip.goldap.pl/pl/1227/5674/przetarg-nieograniczony-na-modernizacje-wielofunkcyjnego-boiska-sportowego-w-grabowie.html Wartość robót budowlanych objętych nadzorem wynosi 1 183 757,15 zł brutto
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach