Przetargi.pl
„Budowa ogólnodostępnych pomostów rekreacyjnych w miejscowościach Muntowo, Popowo Salęckie, Polska Wieś, Probark, Kiersztanowo, Wyszembork ( rozbudowa) w gminie Mrągowo”

Gmina Mrągowo ogłasza przetarg

 • Adres: 11700 Mrągowo, ul. Królewiecka
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 897 412 924 , fax. 897 412 924
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mrągowo
  ul. Królewiecka
  11700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 897 412 924, fax. 897 412 924
  REGON: 51074276400000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa ogólnodostępnych pomostów rekreacyjnych w miejscowościach Muntowo, Popowo Salęckie, Polska Wieś, Probark, Kiersztanowo, Wyszembork ( rozbudowa) w gminie Mrągowo”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia pn. „Budowa ogólnodostępnych pomostów rekreacyjnych w miejscowościach Muntowo, Popowo Salęckie, Polska Wieś, Probark, Kiersztanowo, Wyszembork ( rozbudowa) w gminie Mrągowo” w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” Priorytetu 4 ”Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w zakresie działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia, bądź też na wybrane części zamówienia. Każda z części będzie oceniana odrębnie. 2.ZAKRES ZAMÓWIENIA : Część I. Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Muntowo, gmina Mrągowo na jeziorze Juksty dz. nr 356 obręb Muntowo, gmina Mrągowo, na wysokości działki nr 225/1 obręb Muntowo, gmina Mrągowo. Pomost drewniany w kształcie litery „L” o wymiarach 18,00m x 2,20m + 5,50m x 2,50m, powierzchni 53,35 m2. wraz z wyposażeniem. Zakres zamówienia określają: • Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Muntowo, gmina Mrągowo (załącznik nr 11): 11.1.Projekt budowlany 11.2.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 11.3.Zgłoszenie, uzgodnienia: - Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 01.08.2016r na budowę pomostu rekreacyjnego drewnianego w m. Muntowo na jeziorze Juksty dz. nr ewidencyjny 356 obręb Muntowo na wysokości działki nr 225/1 obręb Muntowo, do którego Starostwo Powiatowe w Mrągowie nie wniosło sprzeciwu. -.Pismo Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie znak: MUW.DM.7001.1-17/16 z dnia 21.06.2016 oraz MUW.DM.0702.2-15/16 z dnia 21.04.2016r. 11.4.Przedmiar robót. Część II. Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Popowo Salęckie, gmina Mrągowo na jeziorze Salęt Wielki dz. nr 230 obręb Popowo Salęckie gmina Mrągowo, na wysokości działki nr 94/1 obręb Popowo Salęckie, gmina Mrągowo. Pomost drewniany w kształcie litery „I” o długości 24,6m i szerokości 2,5m, powierzchni 61,5 m2 wraz z wyposażeniem. Zakres zamówienia określają: • Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Popowo Salęckie, gmina Mrągowo (załącznik nr 12): 12.1. Projekt budowlany 12.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 12.3. Zgłoszenie, uzgodnienia: -Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 26.08.2016r na budowę pomostu rekreacyjnego drewnianego w m. Popowo Salęckie na jeziorze Salęt Wielki dz. nr 230 obręb Popowo Salęckie gmina Mrągowo, na wysokości działki nr 94/1 obręb Popowo Salęckie, gmina Mrągowo, do którego Starostwo Powiatowe w Mrągowie nie wniosło sprzeciwu. - Pismo Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie znak: MUW.DM.7001.1-21/16 z dnia 08.08.2016r oraz MUW.DM.0702.2-25/16 z dnia 28.06.2016r. 12.4.Przedmiar robót. Część III. Rozbudowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Wyszembork, gmina Mrągowo na jeziorze Salęt Wielki dz. nr 230 obręb Popowo gmina Mrągowo, na wysokości działki nr 81/1 obręb Wyszembork, gmina Mrągowo. Rozbudowa istniejącego pomostu o pomost w kształcie litery „I” o wymiarach 1,5m x 9,2m tj. powierzchni 13,8m2 wraz z wyposażeniem. Konstrukcja nośna z elementów metalowych (jak istniejąca), pokład drewniany. Zakres zamówienia określają: Rozbudowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Wyszembork, gmina Mrągowo (załącznik nr 13): 13.1. Projekt budowlany 13.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 13.3. Decyzje: -Decyzja pozwolenie na budowę Nr 436/2016/Mrw z dnia 01.12.2016 na rozbudowę pomostu rekreacyjnego na jeziorze Salent Wielki (działka nr ewid.230 obręb Popowo Salęckie) na wysokości działki nr ewid. 81/1 obręb Wyszembork. - Decyzja pozwolenie wodnoprawne z dnia 19.10.2016r znak ROŚ.6341.58.2016 13.4.Przedmiar robót. Część IV. Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Polska Wieś, gmina Mrągowo na jeziorze Juno dz. nr 355 obręb Polska Wieś gmina Mrągowo, na wysokości działki nr 133/10 obręb Polska Wieś, gmina Mrągowo. Pomost drewniany w kształcie litery „L” o wymiarach: 10m x 1,80m +3m x 1,80m, o powierzchni 23,4 m2 wraz z wyposażeniem. Zakres zamówienia określają: Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Polska Wieś, gmina Mrągowo (załącznik nr 14) 14.1. Dokumentacja projektowa 14.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 14.3. Zgłoszenia,: -Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 16.02.2018r na budowę pomostu rekreacyjnego drewnianego w m. Polska Wieś na jeziorze Juno dz. nr 355 obręb Polska Wieś gmina Mrągowo, na wysokości działki nr 133/10 obręb Polska Wieś, gmina Mrągowo, do którego Starostwo Powiatowe w Mrągowie nie wniosło sprzeciwu. 14.4.Przedmiar robót. Część V. Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Probark, gmina Mrągowo na jeziorze Probarskim dz. nr 396 obręb Probark gmina Mrągowo, na wysokości działki nr 223/16 obręb Probark, gmina Mrągowo. Pomost drewniany w kształcie litery „T” o wymiarach 12m x 2m + 10m x 2m, powierzchni 44 m2 wraz z wyposażeniem. Zakres zamówienia określają: Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Probark, gmina Mrągowo (załącznik nr 15) 15.1. Dokumentacja projektowa 15.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 15.3. Zgłoszenia,: -Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 18.08.2016r na budowę pomostu rekreacyjnego w m. Probark, na jeziorze Probarskim dz. nr 396 obręb Probark gmina Mrągowo, na wysokości działki nr 223/16 obręb Probark, gmina Mrągowo, do którego Starostwo Powiatowe w Mrągowie nie wniosło sprzeciwu. 15.4.Przedmiar robót. Część VI. Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kiersztanowo, gmina Mrągowo na jeziorze Kiersztanowskim dz. nr 312 obręb Kiersztanowo gmina Mrągowo, na wysokości działki nr 108/2 obręb Kiersztanowo, gmina Mrągowo. Pomost w kształcie litery „T” o wymiarach: odcinek prostopadły do linii brzegu -14,5m x 3m, odcinek równoległy do linii brzegu 23m x 3 m, kładka kajakowa 17,5 m x 0,5m, powierzchnia pomostu: 121,25 m2. Konstrukcja pomostu z pali stalowych zbrojonych i betonowanych oraz rusztu stalowego. Pale i ruszt łączone przez spawanie. Pokład i belki wykonane z drewna impregnowanego ciśnieniowo. Wyposażenie pomostu m.in.:drabinki zejściowe, koło ratunkowe z liną, pachołki cumownicze. Zakres zamówienia określają: Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kiersztanowo, gmina Mrągowo (załącznik nr 16) 16.1.Projekt budowlany 16.2.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 16.3.Decyzje: -Decyzja pozwolenie na budowę Nr 364/2017/Mrw z dnia 20.09.2017r na budowę pomostu rekreacyjnego na jeziorze Kiersztanowskim na działce nr ewid. 312 obręb Kiersztanowo, gmina Mrągowo, na wysokości działki nr ewid. 108/2 obręb Kiersztanowo - Decyzja pozwolenie wodnoprawne z dnia 10.08.2017r znak ROŚ.6341.1.49.2017 16.4.Przedmiar robót. -Zamawiający informuje, iż zgodnie ze stanowiskiem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych projekt budowlany ma charakter nadrzędny i określa szczegółowy zakres robót, przedmiar robót natomiast w celach informacyjnych stanowi wyliczenie i zestawienie planowanych prac wykonane na podstawie rysunków w dokumentacji projektowej. Podstawowym celem przedmiaru robót nie jest opisanie robót, lecz umożliwienie ich wyceny. Oznacza to, że roboty opisane w projekcie budowlanym wchodzą w zakres zamówienia, nawet, jeżeli nie zostały ujęte w przedmiarze. W związku z powyższym w przypadku robót, które zostały ujęte w projekcie budowlanym, ale nie zostały uwzględnione w przedmiarze Oferent powinien poinformować o tym Zamawiającego oraz poszerzyć swój kosztorys ofertowy o brakujące w przedmiarze roboty. -Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń. Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacji Technicznej, przedmiarach robót, dokumentacjach projektowych zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 29 ust. 3 art. 30 PZP Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót, w zgodzie z pozwoleniami na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w/w dokumentach. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych równoważnych z opisem wskazanym przez Zamawiającego. Pod pojęciem „parametry" rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów, materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalności niż określone w dokumentacji technicznej. Zaproponowane rozwiązania równoważne nie mogą powodować konieczności przeprojektowania załączonej do SIWZ dokumentacji technicznej. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 Pzp musi wykazać, że oferowane materiały spełniają warunki określone przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych dokumenty dołączone do oferty na potwierdzenie równoważności będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej. Ocena ta będzie podstawą do pozostawienia oferty lub jej odrzuceniu z powodu „nierównoważności" zaproponowanych rozwiązań równoważnych. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia tj. w dokumentacji technicznej. - Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej w terenie realizacji inwestycji i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego - wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż., zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru; - roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, STWIOR oraz wymogami niniejszej SIWZ; - użyte materiały i urządzenia powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, które będą spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane (art.10) - będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich i europejskich normach PN-EN, w zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiadać będą odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia spełnienia warunków dla wszystkich materiałów przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru inwestorskiego. -Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia. -Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację zamówienia. -Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną inwestycji, obejmującą w szczególności: wykonanie bieżących pomiarów geodezyjnych, wytyczenia, pomiarów powykonawczych, domiarów i szkiców w zakresie wykonanych elementów objętych dokumentacją na potrzeby dokumentów rozliczeniowych potwierdzających ilości wykonanych robót z wyodrębnieniem poszczególnych elementów pozycji obmiarowych. - UWAGA! Dotyczy wszystkich części zamówienia: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: - w zakresie obsługi urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszej SIWZ w okresie objętym zamówieniem. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45242000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach