Przetargi.pl
budowa płyty boiska piłkarskiego przy al. Piłsudskiego 69 a w Olsztynie

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10558 Olsztyn, ul. Żołnierska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895 335 132 , fax. 895 335 132
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie
  ul. Żołnierska
  10558 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 335 132, fax. 895 335 132
  REGON: 28056355900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osir.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  budowa płyty boiska piłkarskiego przy al. Piłsudskiego 69 a w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa płyty boiska piłkarskiego w Olsztynie przy al. Piłsudskiego 69a. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1. Boisko piłkarskie o wymiarach 105 x 68 m. ze strefami ochronnymi i zakolami o nawierzchni naturalnej wraz ze strefami bocznymi o nawierzchni naturalnej i sztucznej, 2. System automatycznego nawadniania wraz z przyłączem wodociągowym. 3. System odwadniania – drenaż wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej. 4. Instalacja podgrzewania murawy wraz z modernizacją węzła cieplnego. 5. Elementy instalacji elektrycznej i teletechnicznej. 6. Dostawa i montaż sprzętu sportowego. 7. Dostawa urządzenia do pielęgnacji murawy stadionu – kosiarki wrzecionowej. 8. Pielęgnacja i konserwacja murawy stadionu. zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia i dokumentacją projektową - zał. nr 1.1. do 1.28. do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium. 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PKO Bank Polski SA, nr konta 64 1020 3541 0000 5602 0291 0966 z dopiskiem na przelewie: Wadium w postępowaniu A.171.7.2018 na budowę płyty boiska piłkarskiego przy al. Piłsudskiego 69 a w Olsztynie 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: druk oferta, informacja o podwykonawstwie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach