Przetargi.pl
Remonty i utrzymanie obiektów budowlanych Nadleśnictwa Dobrocin w 2018r. II

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Pańtwowe Nadleśnictwo Dobrocin ogłasza przetarg

 • Adres: 14330 Małdyty, Dobrocin
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 897 581 772 , fax. 089 679-18-52
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Pańtwowe Nadleśnictwo Dobrocin
  Dobrocin 20
  14330 Małdyty, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 897 581 772, fax. 089 679-18-52
  REGON: 51002230800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_dobrocin
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty i utrzymanie obiektów budowlanych Nadleśnictwa Dobrocin w 2018r. II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Prace remontowe i utrzymaniowe będą wykonywane w następujących obiektach, będących własnością Nadleśnictwa Dobrocin: Zamówienie podzielone jest na 2 części. CZĘŚĆ I: - Naprawa ściany oporowej w leśniczówce Sambród - Uzupełnienie nawierzchni przed garażami oraz dojazdu do garaży w leśnictwie Sambród - Remont ogrodzenia leśniczówki Sambród - Malowanie elewacji budynku mieszkalnego Dobrocin 22 - Wykonanie wentylacji garaży w budynku gospodarczym Dobrocin 46 - Wykonanie wentylacji kotłowni, wyłazu dachowego w budynku mieszkalnym Dobrocin nr 16 - Konserwacja elementów drewnianych, naprawa posadzki PEE ZielonaKlasa - Naprawa opaski betonowej leśniczówki Nowy Dwór - Remont instalacji odprowadzającej wodę opadową z terenu leśniczówki Zamczysko - Remont opaski, wjazdów budynek gospodarczy podleśniczówki Rychliki - Wyrównanie terenu przed kancelarią leśniczówki Buczyniec - Naprawa obróbek blacharskich leśniczówki Buczyniec CZĘŚĆ II: - Konserwacja balustrad, częściowa wymiana rynien na ganku leśniczówki Włodowo - Częściowa wymiana rynien na ganku kancelarii leśniczówki Włodowo - Naprawa ogrodzenia, konserwacja leśniczówka Włodowo - Przemurowanie komina, naprawa schodów wejściowych leśniczówka Roje - Rozebranie schodów zewnętrznych w leśniczówce Roje - Wykonanie ogrodzenia z siatki z bramką w leśniczówce Tomlak - Wykonanie wymianu, konserwacja drewnianych schodów zew. leśniczówki Tomlak - Konserwacja więźby dachowej budynku gospodarczego w leśniczówce Strzała - Malowanie elewacji podleśniczówki Wenecja - Konserwacja więźby dachowej budynku gospodarczego w podleśniczówce Wenecja - Wymiana ogrodzenia w podleśniczówce Wenecja
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie : 1000,00 zł na każdą część zamówienia 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a ) w pieniądzu przelewem na rachunek zamawiającego – Bank Millennium S.A. 06 1160 2202 0000 0000 6193 5196 – z adnotacją „Remonty i utrzymanie obiektów budowlanych Nadleśnictwa Dobrocin w 2018r. II cz. ......”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do terminu składania ofert t.j. do dnia 30.05.2018 r. do godz. 9.30 znajdzie się ono na powyższym koncie bankowym Nadleśnictwa. b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. c) w gwarancjach bankowych. d) w gwarancjach ubezpieczeniowych. e)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z póź. zm.) Dokument ustanawiający wadium w formie niepieniężnej należy złożyć w oryginale do kasy zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, natomiast kopię z potwierdzeniem złożenia do kasy zamawiającego, należy złożyć z pozostałymi dokumentami przetargowymi.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań co do tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)dowód wpłaty wadium b)zaakceptowany projekt umowy – (zał. nr 2); c)kosztorys ofertowy sporządzony wyłącznie na szablonie kosztorysu ofertowego, w którym puste pola należy wypełnić odręcznie. Szablon kosztorysu ofertowego jest częścią dokumentacji technicznej, w celu zachowania wymaganych przez Zamawiającego technologii i zakresu robót (zał. nr 6 ) d)w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo e)pisemne oświadczenie w sprawie powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług w przypadku wyboru oferty danego wykonawcy ( zał. nr 3d do siwz)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach