Przetargi.pl
Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską do wykonywania robót drogowych na drogach znajdujących się w obszarze gminy Sosnowiec.

Miejski Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, Plonów
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 291 79 22
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Usług Komunalnych
  Plonów 22/I
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 32 291 79 22
  REGON: 27681549000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.sosnowiec.pl/bip

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską do wykonywania robót drogowych na drogach znajdujących się w obszarze gminy Sosnowiec.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wynajem: Część 1: wynajem walca stalowego o nacisku 8-10 ton, bez obsługi operatora Część 2: wynajem wraz z obsługa operatorską frezarki gąsienicowej do nawierzchni dróg o szerokości frezowania od 1m do 2 m. Część 3: wynajem wraz z kierowcą samochodu ciężarowego - wywrotki o ładowności 18 ton do przewozu kruszyw i asfaltobetonu. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, jaka może być udzielona jednemu Wykonawcy. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie trzy części jak również, tylko na jedną część postępowania. Termin i zakres wynajmu: - dla część 1 termin wynajmu będzie ustalany telefonicznie z trzydniowym wyprzedzeniem. Szacowana ilość godzin wynajmu w skali roku to około 150 godzin. - dla części 2 termin wynajmu będzie ustalany telefonicznie z trzydniowym wyprzedzeniem. Szacowana ilość dni wynajmu w skali roku to około 5 dni. - dla części 3 termin wynajmu będzie ustalany telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem. Szacowana ilość godzin wynajmu w skali roku to około 160 godzin. Miejsce wykonywania prac – teren miasta Sosnowiec. Zamawiający zastrzega, że ilości godzin najmu wskazana w formularzu oferty jest jedynie wskaźnikiem szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania i wyboru oferty najkorzystniejszej. Wartość rzeczywistego wynajmu zależy od faktycznie wykonanych robót wynikających z tegorocznego harmonogramu remontów i inwestycji oraz nie przekroczy łącznej wartość usługi najmu sprzętu budowlanego podanej w umowie dla każdej z części z osobna. Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest gotowość sprawnego sprzętu Wykonawcy przynajmniej w godzinach od 7:00 do 15:00 w okresie obowiązywania umowy, z możliwością wydłużenia najmu do godziny 17:00. W sytuacji wystąpienia awarii jednostki sprzętowej Wykonawcy (z przyczyn niezależnych od niego) jest on zobowiązany podstawić jednostkę zastępczą w czasie nie krótszym niż 1 godzina i nie dłuższym niż 3 godziny od zaistnienia awarii wynajmowanej jednostki, przy czym podstawiona jednostka musi posiadać parametry spełniające wymagania określone w SIWZ, zdolne do wykonania zleconego zadania. Czas podstawienia jednostki zastępczej jest w niniejszym postepowaniu jednym z kryteriów oceny ofert. Pojazdy oraz sprzęt wynajmowane przez Zamawiającego powinny spełniać warunki techniczne dopuszczające do ruchu po drogach publicznych. Operatorzy oraz kierowcy powinni posiadać aktualne uprawnienia do obsługi/prowadzenia danego typu maszyny/pojazdu. Realizacja zamówienia odbywać się będzie okresowo, według potrzeb bieżących Zamawiającego. O każdorazowym terminie wynajmu Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w którym Zamawiający dokładnie określi czas i miejsce realizacji zamówienia. Wszelkie obowiązki wobec sprzętu oraz jego operatorów wypełni każdorazowo Wykonawca. Wykonawca powinien spełniać wszelkie określone prawem wymagania do świadczenia opisanych przedmiotem zamówienia usług, zarówno wobec jednostki sprzętowej jak i osoby operatora. Wszelkie koszty eksploatacyjne sprzętu, paliwo itp. ponosi Wykonawca. Czas wynajmu jednostki sprzętowej Wykonawcy liczony będzie od momentu przybycia jednostki sprzętowej Wykonawcy w miejsce wskazane przez Zamawiającego do czasu zakończenia prac. Rozliczenie odbywać się będzie w systemie godzinowym i dniowym pracy sprzętu w zależności od jego rodzaju - do każdej faktury wystawianej należy podpiąć kopie potwierdzonych przez pracownika Zamawiającego kart pracy sprzętu. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za sprawność sprzętu i za bezpieczeństwo prowadzenia robót i za właściwe wykonanie przedmiotu umowy oraz bierze pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na rzecz Gminy Sosnowiec i osób lub mienia przez sprzęt lub pracowników Wykonawcy. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy, w ilości pozwalającej świadczyć usługę w należytej staranności wykonujących prace polegające na obsłudze maszyn/pojazdów, których wynajem stanowi przedmiot niniejszego postępowania – przy czym wymaga się, aby okres zatrudnienia obejmował co najmniej czas realizacji zamówienia (jeśli dotyczy). Sposób dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: każdorazowo na żądanie koordynatora umowy, w terminie wskazanym przez niego, Wykonawca zobowiązany jest do przestawienia następujących dokumentów potwierdzających zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę, a) wydruku ZUS - DRA potwierdzonego za zgodność z oryginałem uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy za ostatni wymagalny okres rozliczeniowy lub b) kopii umów o pracę (do wglądu) Pracowników świadczących określone wyżej czynności. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od Pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych; nieprzedłożenie przez Wykonawcę w/w dokumentów potwierdzających zatrudnienie na budowie w okresie realizacji poszczególnych części zamówienia będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących czynności na podstawie umowy o pracę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach