Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej, ul. Krótka w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. ks. Rogowskiego do granicy działki nr 1284/133

Miasto Kalety ogłasza przetarg

 • Adres: 42-660 Kalety, Żwirki i Wigury
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 3527630, , fax. 34 3527635
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Kalety
  Żwirki i Wigury 2
  42-660 Kalety, woj. śląskie
  tel. 34 3527630, , fax. 34 3527635
  REGON: 15139870600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kalety.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej, ul. Krótka w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. ks. Rogowskiego do granicy działki nr 1284/133
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Krótka w Kaletach, nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm o pow. 703,0 m2. Kanał deszczowy PCV śr. 315 mm długości 133 mb, kanały PCV śr. 200 mm dł. 35 m., Kanał technologiczny dł. 130 mb. Całkowita długość przebudowywanego odcinka to 137,0 m o szerokości jezdni 5 m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: projekty budowlano-wykonawcze, przedmiary robót, projekty organizacji ruchu oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące Załącznik Nr 7 – Dokumentacja techniczna do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), tytuł wpłaty: wadium na „Przebudowę drogi gminnej, ul. Krótka w Kaletach” 1.1. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 110). 1.2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 15 lipca 2020 r. o godzinie 09:50

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach