Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej z niezbędnymi branżami na zadanie pod nazwą: Przebudowa pomieszczeń trzeciego piętra segmentu B dla potrzeb Laboratorium Analitycznego i Apteki Szpitalnej. Lokalizacja : Sosnowiec ul. Zegadłowicza 3

Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 41 30 111 , fax. 32 41 30 112
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o.
  ul. Szpitalna 1
  41-219 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 32 41 30 111, fax. 32 41 30 112
  REGON: 24083705400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: art. 3 ust. 1 pkt 3)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej z niezbędnymi branżami na zadanie pod nazwą: Przebudowa pomieszczeń trzeciego piętra segmentu B dla potrzeb Laboratorium Analitycznego i Apteki Szpitalnej. Lokalizacja : Sosnowiec ul. Zegadłowicza 3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz załatwienie formalności administracyjno-prawnych wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa pomieszczeń trzeciego piętra segmentu B dla potrzeb Laboratorium Analitycznego i Apteki Szpitalnej. Lokalizacja: Sosnowiec ul. Zegadłowicza 3, w tym w szczególności: 1.1. Wykonanie: 1. inwentaryzacji architektonicznej dla zakresu opracowania, 2. szkicowej koncepcji funkcjonalnej wraz z wytycznymi materiałowymi, 1.1.2. Wykonanie projektów budowlanych: 1) architektury wraz z częścią konstrukcyjną i zakresem technologicznym dla projektowanej przebudowy , 2) wewnętrznych instalacji sanitarnych wodno-kanalizacyjnych i c.o. dla projektowanej nadbudowy, 3) wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w niezbędnym zakresie dla projektowanej nadbudowy, 4) instalacji wewnętrznych elektroenergetycznych dla projektowanej przebudowy, 1.1.3. Uzyskanie uzgodnień rzeczoznawców ds. sanepid i ppoż oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 1.1.4. Wykonanie projektów wykonawczych: 1) architektury wraz z częścią konstrukcyjną dla projektowanej nadbudowy, 2) wewnętrznych instalacji sanitarnych wodno-kanalizacyjnych i c.o. dla projektowanej nadbudowy, 3) wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w niezbędnym zakresie dla projektowanej przebudowy, 4) instalacji wewnętrznych elektroenergetycznych dla projektowanej nadbudowy, 5) instalacji wewnętrznych niskoprądowych wraz z instalacją sygnalizacji pożaru (SAP) dla projektowanej nadbudowy, 1.1.5. Wykonanie kosztorysów inwestorskich dla poszczególnych branż, 1.1.6. Wykonanie przedmiarów robót dla poszczególnych branż, 1.1.7. Wykonanie specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż. 1.1.8. Pełnienie nadzoru autorskiego. 2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna: 2.1 być sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t.j.Dz. U. z 2013r., poz. 1129), 2.2 zawierać rozwiązania zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wymagań, jakim winny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. O działalności leczniczej – t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2190 ze zm.), 2.3 być sporządzona zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, 2.4 być sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie  określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r., nr 130, poz. 1389 ze zm.). 3. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawierać: 3.1. projekt budowlany wielobranżowy i projekty wykonawcze opracowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wraz ze wszelkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami niezbędnymi do otrzymania pozwolenia na budowę - w liczbie 6 egzemplarzy; 3.2. Projekty wykonawcze wszystkich niezbędnych branż: 1) architektonicznej 2) konstrukcyjnej 3) ciepłej wody użytkowej, 4) zimnej wody i kanalizacji, 5) wentylacji i klimatyzacji, 6) elektrycznej , 7) teletechnicznej, komputerowej i SAP, – wszystkie w liczbie po 6 egzemplarzy; 3.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż, opracowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, uwzględniające rodzaje robót budowlanych oraz nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień – w liczbie 3 egzemplarzy; 3.4. Kosztorysy inwestorskie wykonane zgodnie z aktem prawnym, o którym mowa w ust. 3 pkt 3.4, zawierające wszystkie wyszczególnione w par. 7 rozporządzenia pozycje, w tym w szczególności: 1) założenia wyjściowe do kosztorysowania robót, przez które należy rozumieć dane techniczne technologiczne i organizacyjne nie określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej robót budowlanych, 2) przedmiary robót będące podstawą do sporządzenia kosztorysów inwestorskich, przez które należy rozumieć opracowania zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych – w liczbie 3 egzemplarzy; 3.5. Przedmiary robót będące podstawą do sporządzenia ofert przetargowych przez Wykonawców – w liczbie 3 egzemplarzy; 3.6. Zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) w ilości 3 egzemplarzy. Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 komplety materiałów na płytach CD w formacie *pdf, bądź, za zgodą Zamawiającego, w innym formacie. 4. Do obowiązków Wykonawcy należy również: 4.1. Formalne uzgodnienie materiałów przedprojektowych w zakresie rozwiązań funkcjonalnych przed rozpoczęciem opracowywania dokumentacji oraz uwzględnienie, podczas opracowywania projektu, wymogów Użytkownika i Zamawiającego, dotyczących przeznaczenia pomieszczeń; 2. koncepcje (materiały przedprojektowe) zostaną przedłożone Zamawiającemu w terminie nieprzekraczalnym 14 dni o daty podpisania umowy, 3. Zamawiający w terminie do 7 dni dokona oceny przedłożonych materiałów, 4. w przypadku uwag Zamawiającego Wykonawca dokona korekt w ciągu 3 dni roboczych i przekaże Zamawiającemu, a Zamawiający dokona ich oceny w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku uchybienia wyżej określonych terminów zapisy § 7 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 4.2 Konsultowanie z Zamawiającym na każdym etapie opracowywania dokumentacji istotnych elementów mających wpływ na koszty, rozwiązania funkcjonalne, architektoniczne, konstrukcyjne, materiałowe – przy jednoczesnym założeniu, że zaproponowane rozwiązania i materiały zapewnią optymalizację kosztów; 4.3. W chwili rozpoczęcia realizacji projektu (ogłoszenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych) udzielanie odpowiedzi pisemnej na ewentualne zapytania w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze, licząc od dnia przekazania zapytania przez Zamawiającego; w przypadku, gdy odpowiedź na zapytanie powodować będzie konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, Wykonawca wprowadzi te zmiany w terminie nieprzekraczającym 4 dni, uwzględniając je w kosztorysie inwestorskim oraz przedmiarach robót (również w wersji elektronicznej) 4.4. W przypadku wątpliwości Zamawiającego dotyczących treści ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową sporządzoną przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnej konsultacji i udzielenia stosownych wyjaśnień. 5. Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji inwestycji, w zakresie, o którym mowa w ustawie Prawo budowlane. 6. Dokumentacja winna być wykonana przy zachowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności uregulowań zawartych w art. 29 ust. 3, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” lub inne równoznaczne wyrazy wraz z informacją, co należy rozumieć pod określeniem równoważności, celem umożliwienia Zamawiającemu porównania w trakcie postępowania przetargowego na wykonanie robót, przedstawionych elementów równoważnych. 7. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności z zakresu projektowania, na sumę gwarancyjną nie niższą, niż wartość przedmiotu umowy i na okres trwania prac projektowych związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca dostarczy przedmiotową polisę wraz z dowodem opłaty składki i pełną treścią wszystkich mających zastosowanie warunków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, może polegać na zasobach innych podmiotów (wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 5. Wykonawca w sytuacji określonej w pkt 4 zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w oryginale) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający zbada przesłanki w zakresie wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów. 5.1 W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 6. W zakresie warunków, dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (Rozdz. IV pkt. 2 SIWZ), Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane – występują jako podwykonawcy. 7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 6, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 7.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 7.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe. 8. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza). 8.1. Dokumenty związane z brakiem podstaw do wykluczenia z przetargu wspólnicy spółki cywilnej i konsorcjanci muszą złożyć oddzielnie, tj. każdy ze wspólników/konsorcjantów musi przedłożyć oddzielne oświadczenie, dotyczące wyłącznie jego osoby. 9. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza. 10. Wykonawca składa również wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy: - formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, - formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2, 2.1, 2.2, 4, 5 do SIWZ, 11. Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 1, 2 i 10 sporządzone były zgodnie z załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2, 2.1, 2.2, 4, 5 na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. 12. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w pkt. 2a, 2b, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach