Przetargi.pl
Wymiana stolarki okiennej wraz z roletami wewnętrznymi w budynku Urzędu Skarbowego w Drezdenku, 66-530 Drezdenko, ul. Pierwszej Brygady 21

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 65-454 Zielona Góra, ul. Generała Władysława Sikorskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. +48 68 4560700, , fax. 68 456 07 01
 • Data zamieszczenia: 2020-06-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
  65-454 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. +48 68 4560700, , fax. 68 456 07 01
  REGON: 00102088400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ias.zielonagora@mf.gov.pl, przetargi.ias.zielonagora@mf.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana stolarki okiennej wraz z roletami wewnętrznymi w budynku Urzędu Skarbowego w Drezdenku, 66-530 Drezdenko, ul. Pierwszej Brygady 21
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki wymienione poniżej oraz Wzór umowy (stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ), do której podpisania będą zobowiązani Wykonawcy, których oferta zostanie wybrana do realizacji przedmiotu zamówienia. Kompletna dokumentacja projektowo- techniczna: - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót „STWiOR” (Załącznik nr 1 do SIWZ); - Zestawienie stolarki okiennej w budynku Urzędu Skarbowego w Drezdenku (Załącznik nr 1 do STWiOR); - Przedmiar robót (Załącznik nr 2 do „STWiOR”); Wykonawca przed złożeniem oferty może dokonać wizji lokalnej obiektów, w którym mają być wykonane roboty budowlane. W tym celu należy skontaktować się z pracownikami Referatu Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze - Łukasz Rybczyński, tel. 660 557 390, e-mail: lukasz.rybczynski@mf.gov.pl. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, lub wskazany przez tego Wykonawcę Podwykonawca robót, zatrudniał w trakcie realizacji zamówienia wszystkie osoby na podstawie umowy o pracę, które będą wykonywały na rzecz Zamawiającego czynności związane bezpośrednio z demontażem istniejącej stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi i montażem nowej stolarki okiennej z parapetami wewnętrznymi wraz z roletami wewnętrznymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 składa Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 6 do SIWZ); w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - oświadczenie składane jest w postaci dokumentu elektronicznego i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do wystawienia oświadczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach