Przetargi.pl
Wymiana stolarki okiennej w budynku Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze przy ul. dr. Pieniężnego 24

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 65-454 Zielona Góra, ul. Generała Władysława Sikorskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. +48 68 4560700 , fax. 68 456 07 01
 • Data zamieszczenia: 2019-03-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
  65-454 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. +48 68 4560700, fax. 68 456 07 01
  REGON: 00102088400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lubuskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-zielonej-gorze/ogloszenia/zamowienia-publiczne ; https://platformazakupowa.pl/pn/lubuskie.kas/proceedings

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana stolarki okiennej w budynku Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze przy ul. dr. Pieniężnego 24
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej w budynku Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze przy ul. dr. Pieniężnego 24. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (Załącznik Nr 1 do SIWZ) wraz z przedmiarem robót i innymi załącznikami oraz Projekt umowy (stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ), do której podpisania będzie zobowiązany Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Skorzystanie z opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym, jeżeli Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji. Uruchomienie opcji uzależnione jest od możliwości finansowych Zamawiającego. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o tym, czy skorzysta z prawa opcji, jednak nie później niż w ciągu 60 dni od dnia zawarcia umowy. Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego Zlecenia w formie pisemnej (określającego w szczególności zakres zamówienia oraz dokładną datę realizacji), przy czym Wykonawca zobowiązany jest do jego wykonania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca wraz z Formularzem ofertowym przedkłada dokument(y) potwierdzający(e) spełnienie kryterium oceny ofert dotyczące współczynnika przenikania ciepła dla zastosowanych okien zgodnie z normą wyrobu PN-EN 14351-1+A2 tj. opis, karty katalogowe, specyfikacje techniczne producenta okien itp. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, składa Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 8 do SIWZ); w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach