Przetargi.pl
Wymiana pokrycia dachowego z wymianą obróbek blacharskich i naprawą podłoża w budynku nr 29/326 w JW 1248 Bartoszyce - postępowanie 31/RB

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 5421600 , fax. 89 5421689
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Saperska 1 1
  10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 5421600, fax. 89 5421689
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rziolsztyn.cso.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana pokrycia dachowego z wymianą obróbek blacharskich i naprawą podłoża w budynku nr 29/326 w JW 1248 Bartoszyce - postępowanie 31/RB
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: rozebranie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej nie nadającej się do użytku; rozebranie pokrycia z papy asfaltowej; utylizacja papy; skucie szlichty cementowej na dachu; rozebranie czapki betonowej komina; transport złomu do magazynu; przełożenie płyt dachowych korytkowych; wykonanie nowej szlichty cementowej jako warstwy wyrównawczej pod pokrycie papowe; przemurowanie kominów z cegły; uzupełnienie tynków zewnętrznych na kominie; wykonanie czapki kominowej; zamontowanie wywietrzaków dachowych; krycie dachu papą termozgrzewalną dwukrotnie, jednokrotnie; wykonanie i montaż obróbek blacharskich kominów i pasa podrynnowego; wykonanie i montaż rynien śr. 15 cm z blachy stalowej ocynkowanej gr 0,55 mm; wykonanie i montaż rur spustowych śr. 12 cm z blachy stalowej oc. gr. 0,55 mm; jednokrotne malowanie farbą olejną wyrzutni wentylatorów dachowych; wymiana pokrycia zadaszenia nad wejściem do piwnicy; docieplenie stropodachu wełną mineralną metodą wdmuchiwania; wykonanie badań instalacji odgromowej; wymiana drewnianej stolarki okiennej na okna PCV; miejscowa naprawa elewacji z malowaniem farbą emulsyjną. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 3, 5, 6, 7, 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 100 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rziolsztyn.cso.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach