Przetargi.pl
Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w ramach zadania: Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie Gminy Andrespol

Gmina Andrespol ogłasza przetarg

 • Adres: 95-020 Andrespol, ul. Rokicińska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 422 132 440 , fax. 422 132 434
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Andrespol
  ul. Rokicińska 126
  95-020 Andrespol, woj. łódzkie
  tel. 422 132 440, fax. 422 132 434
  REGON: 47205774400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.andrespol.bip.cc

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w ramach zadania: Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie Gminy Andrespol
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie istniejących lamp sodowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy LED: • Justynów, ul. Bukowa (dz. nr: 491, 1463) - odcinek od dz. nr 490 do ul. Łódzkiej dz. 1191 - 10 sztuk opraw, • Justynów, ul. Ciesielskiego (dz. nr: 632/6) - odcinek od ul. Daszyńskiego dz. nr 565/1 do ul. Nowej dz. 496 - 10 sztuk opraw, • Justynów, ul. Marysińska (dz. nr: 418/4, 151) - odcinek od ul. Hulanka dz. nr 1370/13 w kierunku ul. Rokicińskiej do wysokości dz. 146 - 19 sztuk opraw, • Justynów, ul. Zielona (dz. nr: 98, 99/13) - odcinek od ul. Jordanowskiej dz. nr 128/2 do ul. Bedońskiej dz. 40/1 - 11 sztuk opraw, • Kraszew, ul. Rokicińska (dz. nr: 208) - odcinek od ul. Dolnej dz. nr 195/2 w kierunku ul. Marysińskiej do wysokości dz. 278/4 - 46 sztuk opraw, • Nowy Bedoń, ul. Brzezińska (dz. nr: 83, 61) - odcinek od dz. nr 127 do dz. 64 - 12 sztuk opraw, • Stróża, ul. Tuszyńska (dz. nr: 94) - odcinek od ul. Gajowej dz. nr 132 do ul. Klubowej dz. 122 - 16 sztuk opraw i wysięgników. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót, rodzaj lamp LED wraz z optyką i moc oraz technologia robót budowlanych zostały, określone w załącznikach nr 9 do nr 16 włącznie: 2.1. Załącznik nr 9 – Dokumentacja projektowa Justynów, ul. Bukowa 2.2. Załącznik nr 10 – Dokumentacja projektowa Justynów, ul. Ciesielskiego 2.3. Załącznik nr 11 – Dokumentacja projektowa Justynów, ul. Marysińska, 2.4. Załącznik nr 12 – Dokumentacja projektowa Justynów, ul. Zielona 2.5. Załącznik nr 13 – Dokumentacja projektowa Kraszew, ul. Rokicińska 2.6. Załącznik nr 14 – Dokumentacja projektowa Nowy Bedoń, ul. Brzezińska 2.7. Załącznik nr 15 – Dokumentacja projektowa Stróża, ul. Tuszyńska 2.4. Załącznik nr 16 – Przedmiary robót 3. Układ zasilający musi mieć możliwość zaprogramowania co najmniej 5-stopniowej autonomicznej redukcji mocy. Zamawiający po zawarciu umowy z Wykonawcą poda ustawienia pierwotne czasów i wielkości redukcji mocy dla opraw w poszczególnych ulicach. 4. Przedmiary robót załączone do SIWZ są wtórne do dokumentacji projektowej, zawierają zestawienie przewidywanych robót w celu zobrazowania skali budowy i ułatwienia Wykonawcom oszacowania kosztów realizacji inwestycji. Przedmiar pełni funkcję pomocniczą. 5. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia), obowiązującymi przepisami technicznymi oraz na warunkach określonych umową. 6. Zdemontowane lampy sodowe oświetlenia ulicznego i wysięgniki (jeśli dotyczy) Wykonawca zobowiązany będzie przekazać do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze, co powinno zostać potwierdzone protokołem przekazania. 7. Zakres prac obejmuje ponadto: 7.1. Opracowanie projektu organizacji ruchu wraz z koniecznymi uzgodnieniami, 7.2. Przedstawienie do zaopiniowania Zamawiającemu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ, w celu zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu, 7.3. Uzyskanie stosownych decyzji, wraz z poniesieniem kosztów ich uzyskania oraz wykonanie tych decyzji na swój koszt, między innymi: 7.3.1. związanych z realizację robót w pobliżu urządzeń wymagających stosownych decyzji, 7.3.2. zajęcie pasa drogowego, 7.3.3. innych – niezbędnych przy realizacji zadania. 7.4. Organizację i zabezpieczenie placu budowy, 7.5. Uporządkowanie terenu po budowie oraz wszelkie inne prace nie ujęte w zaproszeniu do składania ofert, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną; 8. Wykonawca zobowiązany będzie do udziału w przeglądach okresowych przedmiotu umowy. Przeglądy będą wykonywane, co najmniej raz w roku. Termin przeglądu ustala Zamawiający i informuje o tym Wykonawcę, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 9. Wykonawca zobowiązany jest do napraw gwarancyjnych w przypadku awarii zamontowanych opraw w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego 10. Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe oznakowanie terenu robót (zapewnienia stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu bezpieczeństwa), do czasu zakończenia i odbioru robót, prowadzenie ich z zachowaniem wymagań przepisów BHP oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo. 11. Wykonawca w czasie wykonywania robót powinien przestrzegać ogólne warunki ochrony własności publicznej i prywatnej oraz dbać o ochronę środowiska. 12. Do wykonania przedmiotu zamówienia, należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie, oznakowane CE lub znakiem budowlanym, bądź umieszczone w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych. 13. Przy odbiorze końcowym odbiór robót budowlanych winien uczestniczyć oraz przedstawiciel Zamawiającego. 14. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji projektowej, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie wszelkich odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w treści dokumentacji projektowej, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. 15. Informacje związane z wymaganiami, o których mowa w art. 29 ust. 3a: 15.1. Zamawiający - zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP - aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia (określone w załączniku nr 8 do SIWZ – Wzór umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy. 15.2. Szczegółowe wymagania oraz sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia, rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia - zostały określone w załączniku nr 8 do SIWZ – Wzór umowy. 15.3. Realizacja powyższego obowiązku nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę dodatkowych osób, które nie były dotychczas przez niego zatrudniane na podstawie umowy o pracę (nie były pracownikami Wykonawcy). 15.4. Za wystarczające Zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę osobami aktualnie zatrudnionymi u Wykonawcy na umowę o pracę (dotychczasowi pracownicy Wykonawcy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach