Przetargi.pl
REWALORYZACJA PARKU W GORZĘDOWIE

Gmina Kamieńsk ogłasza przetarg

 • Adres: 97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 446 817 123 , fax. 446 817 153
 • Data zamieszczenia: 2021-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kamieńsk
  ul. Wieluńska 50
  97-360 Kamieńsk, woj. łódzkie
  tel. 446 817 123, fax. 446 817 153
  REGON: 59064828000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamiensk.pl oraz www.bip.kamiensk.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REWALORYZACJA PARKU W GORZĘDOWIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje miedzy innymi: − rewitalizację terenu parku − budowa oświetlenia, − budowę ciągów pieszych, − budowę obiektów małej architektury − budowę siłowni napowietrznej Wykonawca ma obowiązek zapewnić obsługę geodezyjną inwestycji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach