Przetargi.pl
Wymiana dźwigu elektrycznego w budynku edukacyjno-administracyjno-biurowym przy ul. M. Skłodowskiej Curie 1A w Łomży

Gmina Łomża ogłasza przetarg

 • Adres: 18-400 Łomża, M. Skłodowskiej Curie
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862165263 , fax. 8621652 64
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łomża
  M. Skłodowskiej Curie 1a
  18-400 Łomża, woj. podlaskie
  tel. 862165263, fax. 8621652 64
  REGON: 45066994400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://portal.smartpzp.pl/gminalomza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana dźwigu elektrycznego w budynku edukacyjno-administracyjno-biurowym przy ul. M. Skłodowskiej Curie 1A w Łomży
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie dźwigu osobowego oraz prace budowlane w pobliżu nowopowstałej windy w budynku edukacyjno-administracyjno-biurowym w Łomży przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 1A. 2. W zakres zamówienia wchodzi: dostawa nowego dźwigu osobowego, demontaż istniejącego dźwigu, montaż dostarczonego dźwigu wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych, wykonanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie wymaganych przepisami prawa dopuszczeń i zezwoleń na eksploatację dźwigu i uzyskania stosownej decyzji o dopuszczeniu dźwigu do użytku. Do zakresu pracy wchodzą również poniższe roboty budowlane: • Rozbiórka śliskich zniszczonych płytek na każdej z V kondygnacji w pomieszczeniach przystanków windy wskazanych szczegółowo SIWZ. • Rozbiórka szklanych przegród pomiędzy pomieszczeniem przystanku windy a korytarzem. • Likwidacja progów powstałych w wyniku różnicy poziomów pomieszczeń przystankowych windy na każdej kondygnacji a korytarzy, • Wywóz gruzu, roboty zabezpieczające, • Układanie płytek na ścianach - Z licowanie ścian płytkami z drzwiami windy na poziomie piwnicy, parteru oraz I, II, III, kondygnacji. • układanie płytek na posadzkach w tym: gruntowanie emulsja posadzki przed ułożeniem płytki, wylanie samopoziomującej masy szpachlowej w celu wyrównania poziomów pomiędzy pomieszczeniem przystanku windy a korytarzem, na każdej kondygnacji, ułożenie posadzek z płytek antypoślizgowych, na każdej kondygnacji. • uzupełnienie odprysków tynków w pomieszczeniach objętych wnioskiem powstałych po zamontowaniu dźwigu, • malowanie ścian wewnętrznych pomieszczeń przystanków windy, na każdej kondygnacji. Uwaga: • Wykonawca będzie realizował zamówienie w czynnym obiekcie. Budynek na czas realizacji zamówienia przez Wykonawcę nie zostanie zamknięty i będzie funkcjonował w normalnym trybie. • Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie. Uzyskany przychód z materiałów, które stanowią jakąś materialną wartość np. złom Wykonawca skalkuluje do złożonej oferty. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami i zakresem niezbędnych robót do wykonania w ramach realizacji zadania został zawarty w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45313100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca wnosi wadium w wysokości 3.000 złotych (słownie: trzy tysiące złotych) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium musi obejmować okres związania ofertą 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, określonych w art.45 ust 6 uPzp. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Łomża nr: 54 8757 0001 0000 1717 2000 0040 z dopiskiem : Wadium na zadanie: Dostawa, montaż i uruchomienie dźwigu osobowego. Musi ono znaleźć się na w/w rachunku przed terminem określonym w punkcie 2 (odnosi się to do daty i godziny wpływu na rachunek UG). 6. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy dołączyć w oryginale do oferty. 7. Wadium wnoszone w gwarancjach i poręczeniach nie może zawierać żadnych warunków do spełnienia przez Zamawiającego, oprócz przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach