Przetargi.pl
Wymiana dźwigu wraz z pogłębieniem szybu w Inspektoracie ZUS w Łomży oraz wymiana dźwigu osobowego w Inspektoracie ZUS w Augustowie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-404 Białystok, ul. Młynowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085/7486464 , fax. 085 748 64 66
 • Data zamieszczenia: 2019-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku
  ul. Młynowa 29
  15-404 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085/7486464, fax. 085 748 64 66
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezpieczenia społecznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana dźwigu wraz z pogłębieniem szybu w Inspektoracie ZUS w Łomży oraz wymiana dźwigu osobowego w Inspektoracie ZUS w Augustowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest demontaż istniejących dźwigów oraz dostawa i montaż dwóch nowych dźwigów hydraulicznych zgodnych z obowiązującymi normami dźwigowymi, służących do przewozu osób w budynkach Inspektoratów ZUS w Łomży i Augustowie. 2. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe dźwigów po wymianie nie ulegają zmianie. Dźwigi będą obsługiwać – jak dotychczas – ruch osobowy w budynkach pomiędzy istniejącymi kondygnacjami. Dźwigi będą również używane do transportu dokumentów na wózkach z kołami gumowymi oraz do transportu wyposażenia budynku. 3. Warunki prowadzenia robót: 1) roboty będą prowadzone w czynnych obiektach użyteczności publicznej; 2) przez cały czas prowadzenia robót pracownicy i klienci muszą mieć zapewnione bezpieczne wejście do budynków i czynnych pomieszczeń; 3) prace i składowanie materiałów winny być prowadzone w części maszynowni przeznaczonej dla dźwigu wymienianego. 4. 1) Wszelkie ewentualne rozbieżności odpowiednio Projektem i PF-U, a SIWZ i umową, Wykonawca winien wyjaśnić na etapie prowadzonego postępowania przetargowego; 2) Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia (wskazać zakres czynności jakie ma wykonywać podwykonawca), której realizację zamierza powierzyć podwykonawcom [wymagane oświadczenie w ww. zakresie zawarte jest na formularzu ofertowym]; 3) Wykonawca wraz z odbiorem przedmiotu zamówienia winien przekazać w pakiecie wszelkie elementy niezbędne do konserwacji (kody, program, urządzenia do programowania, itp.); 4. Wszelkie ewentualne rozbieżności odpowiednio Projektem i PF-U, a SIWZ i umową, Wykonawca winien wyjaśnić na etapie prowadzonego postępowania przetargowego; 5. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia (wskazać zakres czynności jakie ma wykonywać podwykonawca), której realizację zamierza powierzyć podwykonawcom [wymagane oświadczenie w ww. zakresie zawarte jest na formularzu ofertowym]; 6. Wykonawca wraz z odbiorem przedmiotu zamówienia winien przekazać w pakiecie wszelkie elementy niezbędne do konserwacji (kody, program, urządzenia do programowania, itp.); 7. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji min. 36 miesięcy na zrealizowany przedmiot zamówienia w zakresie każdej z części zamówienia. 1) gwarancja nie może być uzależniona od wyboru konserwatora; 2) raz w roku oraz przed upływem okresu gwarancji będzie dokonywany przegląd dźwigu z udziałem gwaranta, konserwatora i przedstawiciela Zamawiającego. UWAGA: 36- miesięczna gwarancja (a jeżeli wykonawca zaoferuje dłuższy okres – w tym okresie) obejmuje swoim zakresem zarówno dźwig oraz roboty budowlano montażowe, jak i inne dostarczone urządzenia i materiały budowlane. 8. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na następujące zakresy: Część I: Wymiana dźwigu wraz z pogłębieniem szybu w Inspektoracie ZUS w Łomży. Część II: Wymiana dźwigu osobowego w Inspektoracie ZUS w Augustowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45313100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie: 1) Wymiana dźwigu osobowego w budynku Inspektoratu ZUS w Łomży: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych); 2) Wymiana dźwigu osobowego w budynku Inspektoratu ZUS w Augustowie: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych); 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP SA I Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie i Centrum Korporacyjne w Warszawie: 41 1020 5590 0000 0702 9010 7016. 4. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w pkt 2 ppkt 2-5, należy złożyć w formie oryginału w Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku, ul. Młynowa 29, 15 – 404 Białystok, budynek B, piętro IX, pok. nr 201. Prosimy nie załączać oryginału gwarancji ani poręczenia do oferty. 5. Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 pzp. 6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 8. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9. Zamawiający zwróci wadia wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 10. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pzp, z przyczyn lezących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp, lub informacji o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach