Przetargi.pl
Pełniienie nadzoru inwestorskiego przy inwestycji pn. Odtworzenie - modernizacja oczek wodnych w leśnistwach Leszczana i Kruszyniany.

Nadleśnictwo Krynki z siedzibą w Poczopku ogłasza przetarg

 • Adres: 16-113 Szudziałowo, Poczopek
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 229 640, , fax. 857 229 641
 • Data zamieszczenia: 2019-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Krynki z siedzibą w Poczopku
  Poczopek -
  16-113 Szudziałowo, woj. podlaskie
  tel. 857 229 640, , fax. 857 229 641
  REGON: 50506597000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełniienie nadzoru inwestorskiego przy inwestycji pn. Odtworzenie - modernizacja oczek wodnych w leśnistwach Leszczana i Kruszyniany.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego przy inwestycji pn.: „Odbudowa-modernizacja oczek wodnych w leśnictwach Leszszana i Kruszyniany” zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Krynki, na działce o nr geod. 24/3 w obrębie Nietupa. Gmina Krynki i działce nr geod. 5/1 w obrębie Rudaki, gmina Krynki, powiat sokólski. Szczegółowy zakres zawiera Załącznik nr 8 – Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do nadzorowania i kontrolowania budowy w zakresie budowli wodno-melioracyjnych oraz przynależność do Izby budowlanej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach