Przetargi.pl
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektów „Nowa jakość edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Sokółka”

Gmina Sokółka ogłasza przetarg

 • Adres: 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. +48 85 7110900 , fax. +48 85 7110911
 • Data zamieszczenia: 2019-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sokółka
  Plac Kościuszki 1
  16-100 Sokółka, woj. podlaskie
  tel. +48 85 7110900, fax. +48 85 7110911
  REGON: 05065912500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektów „Nowa jakość edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Sokółka”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nowa jakość edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Sokółka”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z podziałem na zadania: 1) Zadanie I Dostawa odzieży ochronnej, wyposażenia i sprzętu bhp, 2) Zadanie II Dostawa przyrządów i odczynników do pomiarów i wykonywania doświadczeń, badania właściwości, 3) Zadanie III Dostawa preparatów mikroskopowych, skał, minerałów, skamieniałości, 4) Zadanie IV Dostawa wyposażenia laboratoryjnego, naczyń laboratoryjnych, 5) Zadanie V Dostawa związków chemicznych, chemii domowej, artykułów gospodarstwa domowego, 6) Zadanie VI Dostawa artykułów biurowych, 7) Zadanie VII Dostawa modeli anatomicznych, 8) Zadanie VIII Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczej i chemicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5. Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej wykonawca polega do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6. Pełnomocnictwo udzielone przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt. 24

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach